Så anmäler du ditt problem till Solvit

För att Solvit ska kunna ta sig an ett ärende krävs att ditt eller ditt företags problem har ett gränsöverskridande moment. Med det menar vi att problemet har uppstått i samband med att någon (en person) eller något (en vara, en tjänst eller kapital) har rört sig mellan två medlemsländer.

Myndighetsbeslut med EU-rättsligt inslag

För att Solvit ska kunna ta sig an ett problem krävs också att det har uppstått på grund av att en nationell myndighet har fattat beslut i ett enskilt ärende. Beslutet ska gälla en rättighet eller konkret förmån med koppling till EU-rättens regler om fri rörlighet för varor, tjänster, personer eller kapital.

Du kan anmäla ditt ärende och beskriva problemet på ditt modersmål.

Dessa uppgifter behövs för att Solvit ska kunna gå vidare med ärendet:

  • En tydlig redogörelse för det problem som uppstått i kontakt med en nationell myndighet.
  • Ett skriftligt myndighetsbeslut eller en skriftlig klart deklarerad inställning från en tjänsteman på den myndighet som ansvarar för frågan som problemet handlar om. Detta behövs för att vi ska kunna kontakta myndigheten i det enskilda ärendet.

Anmäl ditt ärende till Solvit här

Ta reda på om Solvit kan hjälpa dig med ditt problem genom att göra en anmälan via EU-kommissionens webbplats.

Så hanterar vi din anmälan

  • Inom en vecka får du besked om att frågan är omhändertagen och blir kontaktad av en Solvit-handläggare.
  • I vissa fall behöver vi be dig om mer information, kompletterande uppgifter eller underlag.
  • Inom en månad får du en lägesrapport om hur dialogen med det andra landet och den berörda myndigheten går.

Vissa problem kan klaras ut snabbt genom kontakt med myndigheterna i Sverige eller det andra EU-landet, medan andra problem tar längre tid beroende på hur frågan behöver hanteras inom Solvit.

Porträtt Charlotte von Mentzer

Solvit Sverige vid Kommerskollegium

Om du vill att Solvit ska behandla ditt ärende måste du göra en anmälan på EU-kommissionens webbplats. Vi på Solvit Sverige svarar gärna på frågor om hur det går till. När ärendet är anmält är det också vi som behandlar det.

Charlotte von Mentzer

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Alternativ till Solvit