Så anmäler du ditt problem till Solvit

För att Solvit ska kunna ta sig an ett ärende krävs att ditt eller ditt företags problem har ett gränsöverskridande moment. Med det menar vi att problemet har uppstått i samband med att någon (en person) eller något (en vara, en tjänst eller kapital) har rört sig mellan två medlemsländer.

Myndighetsbeslut med EU-rättsligt inslag

För att Solvit ska kunna ta sig an ett problem krävs också att det har uppstått på grund av att en nationell myndighet har fattat beslut i ett enskilt ärende. Beslutet ska gälla en rättighet eller konkret förmån med koppling till EU-rättens regler om fri rörlighet för varor, tjänster, personer eller kapital.

Du kan anmäla ditt ärende och beskriva problemet på ditt modersmål.

Dessa uppgifter behövs för att Solvit ska kunna gå vidare med ärendet:

  • En tydlig och detaljerad redogörelse för omständigheterna i ditt ärende.
  • Ett skriftligt myndighetsbeslut eller en skriftlig klart deklarerad inställning från en tjänsteman på den myndighet som ansvarar för frågan som problemet handlar om. Detta behövs för att visa att myndigheten bär ansvaret för hanteringen av ärendet.
  • Att ha kontaktuppgifter till tjänstemannen som har handlagt ditt ärende underlättar vår kommunikation med myndigheten, men är inte nödvändigt.

Vill du få hjälp med ditt problem – gå till EU-kommissionens webbplats

Har du problem med rätten till fri rörlighet inom EU eller EES-länderna Norge, Island eller Liechtenstein? Vill du få hjälp av Solvit? Ta reda på om Solvit kan hjälpa till med ditt problem och gör en anmälan på EU-kommissionens webbplats.

Så hanterar vi din anmälan

  • Inom en vecka får du besked om att frågan är omhändertagen och vem inom Solvit som kommer att ha hand om ärendet.
  • I vissa fall behöver vi be dig om mer information, kompletterande uppgifter eller underlag.
  • Inom en månad får du en lägesrapport om hur dialogen med det andra landet och den berörda myndigheten går.

Vissa problem kan klaras ut snabbt genom kontakt med myndigheterna i Sverige eller det andra EU-landet, medan andra problem tar längre tid beroende på hur frågan behöver hanteras inom Solvit.