Vårt uppdrag

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att på olika sätt förbättra möjligheterna för internationell handel.

Vi arbetar för en fri och öppen handel med klara spelregler. Vårt arbete ska leda till att EU:s inre marknad fungerar väl – med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Vi siktar också mot ett starkt handelssystem som kännetecknas av frihandel. Dessutom arbetar vi för att utvecklingsländer ska ha goda förutsättningar för att delta i internationell handel. Allt mot bakgrund att vårt arbete ska bidra till hållbar utveckling.

EU:s inre marknad

 • Vi granskar och påverkar såväl svenska som utländska förslag till ny lagstiftning, för att motverka hinder för handeln inom EU.
 • Vi arbetar för att EU:s inre marknad ska fungera med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer inom EU, Norge, Island och Liechtenstein.
 • Vi bistår företag med information om svenska krav på varor och tjänster.
 • Vi hjälper, via Solvit, företag och privatpersoner som fått problem i ett annat EU-land på grund av att landet inte följer EU:s regler om fri rörlighet.

Handelshinder

 • Vi arbetar för att minska förekomsten av onödiga handelshinder och förebygga att nya uppstår. Det omfattar även länder utanför EU.
 • Vi kartlägger handelshinder som drabbar svenska näringslivsintressen, granskar och påverkar utformningen av förslag till nationella tekniska regler i förhållande till bland annat WTO:s regelverk.
 • Vi arbetar med att förenkla handelsprocedurer.
 • Vi arbetar för en ökad transparens inom EU:s standardiseringspolitik samt för stärkt samverkan mellan myndigheter och standardiseringsorganisationer med syfte att tillvarata svenska intressen.

EU:s handelspolitik

 • Vi tar fram handelspolitiska underlag som används av Sverige för att påverka EU:s handelspolitik gentemot omvärlden, inom världshandelsorganisationen WTO och när EU förhandlar om nya frihandelsavtal.
 • Vi informerar om nya frihandelsavtal mellan EU och andra länder, ansvarar för delar av den svenska tillämpningen av EU:s gemensamma handelspolitik, till exempel antidumpningsärenden och sanktioner.
 • Vi verkar för att det multilaterala handelssystemet är öppet och starkt, informerar om WTO:s regelverk samt analyserar utvecklingen av pågående förhandlingar.

Utrikeshandelns utveckling

 • Vi analyserar utvecklingen av utrikeshandeln och förändringarna i handelsmönstren.
 • Vi sammanställer handelsstatistik regelbundet.
 • Vi analyserar hur den globala handeln kan bidra till social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.

Utvecklingssamarbete

 • Vi bidrar till att integrera utvecklingsländer i global handel genom att stärka deras kapacitet.
 • Vi bistår utvecklingsländer med kompetens- och kapacitetsutveckling av enskilda tjänstemän och av institutioner.
 • Vi svarar, via Open Trade Gate Sweden, på frågor om vilka regler som gäller vid export från utvecklingsländer till Sverige och EU.