Gällande tullbefrielser och tullkvoter

Importörer EU-länderna och Turkiet kan utnyttja tullbefrielsen eller tullkvoten så snart den beviljats. Tullförmånen är tillgänglig för alla importörer oberoende importland, med undantag för Ryssland och Belarus. Från de länderna får bara ett fåtal insatsvaror importeras tullfritt eller med tullkvot.

Ibland ställs särskilda krav på viss användning av varorna, så kallade ”end-use”. Detta betecknas med (1) i slutet av varubeskrivningen som anges i förordningen som Europeiska unionens råd har antagit och ett (V) i Taric söksystem. För att få ta del av tullförmånen i dessa fall, kräver Tullverket ett tillstånd till slutanvändning. Tullverket sköter tillämpningen av gällande tullbefrielser och tullkvoter.

Två gånger per år uppdateras förordningarna om tullbefrielser och tullkvoter, se rådets förordning 2023/1190 (tullbefrielser) och rådets förordning 2023/1191 (autonoma tullkvoter).

Det innebär att nya tullättnader införs samtidigt som andra upphör att gälla. Uppgifter om gällande tullbefrielser och tullkvoter samt ändringar som är under behandling finns i Europeiska kommissionens databas. Här finns också dagligen uppdaterade uppgifter om kvotsaldon för gällande tullkvoter.

Tullbefrielser av handelspolitisk karaktär

Utöver de tullförmåner som företag kan ansöka om finns i EU även tullsuspensioner som har tillkommit av andra, mer handelspolitiska skäl.

För tillfället omfattas aluminium, obearbetat och olegerat enligt 7601 10 00, av tullnedsättning från 6 till 3 procent, enligt rådets förordning (EG)  501/2007.

Luftfarkoster

Sedan 1995 omfattas vissa varor som ska användas till byggnad, reparation eller underhåll av luftfartyg, av tullfrihet enligt rådets förordning (EG) 3050/95.

Tullbefrielse kan medges för delar, komponenter och andra varor av ett slag som ska ingå i eller användas i luftfartyg och delar därav under deras tillverkning, reparation, underhåll, ombyggnad, modifiering eller omformning. Tullbefrielse gäller också för varor som förlorat sin luftvärdighetsstatus, när de importeras för reparation eller underhåll enligt rådets förordning (EU) 2018/581

Militär utrustning

Myndigheter som ansvarar för det militära försvaret i ett medlemsland har möjlighet att tullfritt importera vissa vapen och militär utrustning, enligt rådets förordning (EG) 150/2003.