Nya Zeeland–EU – i kraft 1 maj 2024

Handelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland är i kraft sedan den 1 maj 2024.

Frihandelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland kombinerar element från EU:s mest moderna frihandelsavtal med helt nya och innovativa delar, främst inom hållbarhet. Det ger också EU en starkare närvaro i Stillahavsregionen.

Sveriges handel med Nya Zeeland

Nya Zeeland är en liten marknad med 5 miljoner invånare. Landet är inte en av Sveriges viktigaste handelspartners inom vare sig varu- eller tjänstehandel. 

Några exempel på Sveriges handel med Nya Zeeland 2023:

  • Den största exporten är verkstadsprodukter, varav maskiner och apparater utgör den största varugruppen – 58 procent av den totala exporten till Nya Zeeland.
  • Kött och köttprodukter är den största varugruppen som Sverige importerar: 45 procent av den totala importen från Nya Zeeland.
  • De största sektorerna för Sveriges tjänsteexport till Nya Zeeland är resetjänster, användande av licenser, sjötransporter och telekommunikation- och datatjänster.

Bland de exporterade verkstadsprodukterna är maskiner och apparater den enskilt viktigaste kategorin följt av transportmedel i olika former. Vin är förutom kött den största varugruppen som importeras från Nya Zeeland. Även maskiner och apparater samt strömställare och andra elektriska maskiner och apparater är viktiga kategorier. Mer statistik om handeln Sverige–Nya Zeeland på våra sidor Sveriges utrikeshandel i siffror.

Hållbarhet 

Avtalet med Nya Zeeland är det första frihandelsavtalet som har integrerat EU:s nya hållning till hållbarhetsfrågor i EU:s frihandelsavtal. Den viktigaste skillnaden mot tidigare är att EU-kommissionen nu inför möjligheten till handelssanktioner som en sista utväg om parterna bryter mot Parisavtalet och ILO:s kärnkonventioner. Utöver det har parterna enats om att Parisavtalet ska vara ett essentiellt element i avtalet.

Handel och jämställdhet

Avtalet innehåller även, för första gången i EU:s frihandelsavtal, en artikel om handel och jämställdhet där parterna erkänner att handelspolitiken kan bidra till att öka jämställdheten mellan män och kvinnor.

Subventioner av fossilt bränsle

Hållbarhetskapitlet innehåller även en artikel om handel och fossilbränslesubventioner, där parterna åtar sig att arbeta för att fasa ut skadliga fossilbränslesubventioner och samarbeta bilateralt och i multilaterala forum. Parterna har även inkluderat åtaganden att liberalisera miljövaror och miljötjänster när avtalet träder i kraft.

Hälsoskyddsregler och hållbara livsmedelssystem

Avtalet innehåller även (för första gången i ett EU-frihandelsavtal) ett helt kapitel kopplat till hållbara livsmedelssystem där parterna ska samarbeta kring frågor relaterat till gödsel, bekämpningsmedel och antimikrobiellresistens.

Avtalet innehåller också överenskommelser om samarbete, både om djurskydd och hållbara livsmedelssystem. Det innebär samarbete på en rad områden, bland annat produktionsmetoder, miljö- och klimateffekter, användningen av naturresurser och kemiska pesticider samt matsvinn.

Standarder, tekniska regler och offentlig upphandling

Överenskommelser om transparens, användande av internationella standarder och system för bedömning av överensstämmande ska göra det lättare för företag att ta sig in på respektive marknad. Viktiga områden för Sverige är de åtaganden kring fordon, alkoholhaltiga drycker och livsmedel som omfattas av avtalet. Det finns även omfattande ambitioner för gemensamma standarder och företagens möjlighet att göra en självdeklaration om överensstämmande (Suppliers Declaration of Conformity).

Europeiska företag kommer att kunna delta i upphandlingar inom offentlig verksamhet som faller under nyazeeländska upphandlingsregler, bland annat transporttjänster. EU har å sin sida öppnat upp för nyazeeländska aktörer inom områden som upphandlingar av hälsorelaterade varor på regional nivå samt leverantörer av allmännyttiga tjänster till hamnar och flygplatser.

Tullar

Alla varor med ursprung i EU som exporteras till Nya Zeeland blir tullfria från avtalets ikraftträdande. Ursprungsreglerna liknar överlag de i andra moderna handelsavtal som EU har ingått.

För viktiga svenska exportvaror innebär det exempelvis att tullar på fordon sänks från 10 procent till noll, för verkstadsprodukter går tullar från 5 procent till noll. Samma sak gäller för kemikalier, läkemedel och griskött. 97 procent av den nyazeeländska exporten till EU blir tullfri i och med avtalet. Jordbruksprodukter har lagts under särskilda kvoter. Vinimport till EU blir tullfri och det finns även ett särskilt vin-annex i avtalet.

För vissa tyg och textilier samt fiskprodukter vid export till EU, finns särskilda ursprungsregelkvoter.

Digital handel

Avtalet förbjuder datalokalisering och säkrar fria dataflöden, samtidigt som parterna ska respektera varandras regulativa krav på området.