Offentlig upphandling efter brexit

Brukar ditt företag lämna anbud i offentliga upphandlingar i Storbritannien? Sedan den 1 januari 2021 gäller nya regler.

Den 1 januari 2021 gick Storbritannien med i Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om offentlig upphandling som självständig part. EU-länderna är redan anslutna till avtalet. WTO:s avtal om offentlig upphandling, Government Procurement Agreement, GPA, ger bättre tillträde till Storbritanniens upphandlingsmarknad – och vice versa – jämfört med länder som inte har undertecknat avtalet. Men WTO:s avtal om offentlig upphandling är fortfarande mer begränsat än ett frihandelsavtal, som i sin tur ger långt ifrån samma marknadsöppningar som den inre marknaden.

Nytt frihandelsavtal reglerar upphandling

Inför att Storbritannien skulle lämna den inre marknaden var dock Storbritannien och EU överens om att öppna upp för upphandling på fler områden än vad WTO-avtalet reglerar. I frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien, som trädde ikraft den 1 januari 2021, finns därför utökade regler om offentlig upphandling.

Reglerna bygger på WTO:s avtal om offentlig upphandling men öppnar alltså upp för upphandling på fler områden. Det gäller för ett antal tjänstekategorier och ett antal upphandlande myndigheter och enheter inom gas och värmesektorerna. Däribland ingår vissa privata företag som agerar som monopol. Tjänstekategorierna inkluderar bland annat hotell-, restaurang- och cateringtjänster, vissa telekommunikationstjänster, fastighetstjänster samt utbildning. För vissa av tjänsterna gäller dock högre tröskelvärden än i WTO:s avtal om offentlig upphandling.

Detta innebär att svenska företag kan lämna in bud på offentliga upphandlingar som omfattas av avtalet i Storbritannien även utan att vara etablerade i landet. De svenska företagen ska behandlas på samma sätt som brittiska företag. Brittiska upphandlande myndigheter får alltså inte diskriminera svenska eller europeiska företag.

Skillnader i avtalen

Frihandelsavtalet bygger alltså på WTO:s upphandlingsavtal. Här är dock några exempel på när frihandelsavtalet går längre än vad WTO:s avtal gör:

  • Upphandlande enheter får beakta miljömässiga, arbetsrättsliga och sociala hänsyn under hela upphandlingsförfarandet.
  • Upphandlande enheter ska genomföra upphandling med elektroniska medel så långt det är praktiskt möjligt. Exempelvis ska information om upphandlingen vara direkt och kostnadsfritt tillgänglig med elektroniska medel via en enda åtkomstpunkt på internet. Det gäller till exempel för meddelanden om upphandling, sammanfattningar, tillkännagivanden av planerad upphandling och meddelanden om tilldelning av kontrakt.
  • Det finns också ytterligare regler om överprövningar av upphandlingsprocesser.
  • Avtalet förtydligar också vad en upphandlande enhet måste göra om upphandlingen har bedömts bryta mot frihandelsavtalet. Det kan till exempel handla om att enheten måste ta bort diskriminerande tekniska, ekonomiska eller finansiella specifikationer i anbudsinfordran. Om felet upptäcktes för sent kan enheten i vissa fall bli tvungen att göra om upphandlingen enligt reglerna i avtalet.
  • Lokalt etablerade svenska och europeiska leverantörer i Storbritannien får inte behandlas mindre förmånligt än inhemska leverantörer i samma slags situationer. Detta gäller även offentliga upphandlingar som inte omfattas av avtalet. Undantag för dock göras i vissa fall, till exempel av nationella säkerhetsskäl, för sjukvårdstjänster och för leverantörstjänster av sjukvårdspersonal.

EU-lagar gäller tills Storbritannien ändrar dem

Under Storbritanniens tid som medlem i EU, fattade EU beslut om en rad olika lagar på upphandlingsområdet. Fram till årsskiftet gällde dessa lagar i Storbritannien på samma sätt som i Sverige men efter den 1 januari 2021 kan Storbritannien successivt komma att ändra eller upphäva dessa lagar. I praktiken kommer troligen det mesta från ett upphandlingsrättsligt perspektiv vara oförändrat en viss tid.

En sak har dock redan förändrats: Från den 1 januari 2021 kommer upphandlingsmöjligheter i Storbritannien publiceras i ett eget system kallat Find a Tender service, FTS, istället för EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily, TED. För alla upphandlingar som startat innan den 1 januari 2021, kommer dock det tidigare regelverket att fortsätta gälla.

Find a tender på brittiska regeringens webbplats

Mer om WTO:s avtal om offentlig upphandling

Mer information om upphandling efter Brexit