Vad innebär aktiv och passiv förädling?

Aktiv förädling innebär att du importerar en vara till EU och låter bearbeta eller reparera varan (förädlingsprocesser) utan att betala tull under förfarandet. Passiv förädling innebär att du tillfälligt exporterar unionsvaror till tredje land för bearbetning eller reparation. Efter bearbetningen återimporterar du sedan varorna tullfritt eller med lägre tull än vid normal import.

Tillstånd behövs för aktiv och passiv förädling och det söker du hos Tullverket.

Ekonomiska villkor

En förutsättning för att ett tillstånd till aktiv eller passiv förädling ska beviljas, är att väsentliga intressen för tillverkare i unionen inte påverkas negativt (ekonomiska villkor) om tillstånd beviljas. Om det finns bevisning för att väsentliga intressen för tillverkare i unionen sannolikt kommer att påverkas negativt, måste de ekonomiska villkoren undersökas på unionsnivå.

Vid undersökning av de ekonomiska villkoren ska Tullverket överlämna ärendet till Europeiska kommissionen. Innan ett ärende överlämnas ska Tullverket, vid behov, ge Kommerskollegium tillfälle att yttra sig. Prövningen av de ekonomiska villkoren sker därefter i en expertgrupp som består av företrädare för medlemsstaterna och som ska ge råd till kommissionen om de ekonomiska villkoren är uppfyllda.