Produktkrav för varor efter brexit

Produktregelverken för handel inom EU och mellan EU och världen utanför, tredje land, skiljer sig oftast åt. Nu när Storbritannien är ett tredjeland är det därför viktigt att ditt företag tar reda på vilka regler som nu gäller i handeln med Storbritannien efter brexit.

UKCA-märkning

Varor som exporteras till Storbritannien måste nu i många fall märkas med UKCA som är det nya brittiska produktmärket. CE-märkningen kommer kunna användas till viss del i Storbritannien under en övergångsperiod.

CE-märkning blir UKCA-märkning i Storbritannien

Allmän produktsäkerhet

EU har gemensamma krav på allmän produktsäkerhet. De innebär bland annat att en produkt som tillverkas utanför EU måste märkas med kontaktuppgifter till någon i EU som har bedömt att produkten är säker.

Sedan årsskiftet 2020/2021 gäller detta också varor som importeras från Storbritannien. Motsvarande regler gäller för produkter som från exporteras till Storbritannien. Någon i Storbritannien måste alltså garantera säkerheten för en EU-produkt och ha sina kontaktuppgifter på varan.

Fordon

Frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien innehåller en långtgående överenskommelse om motorfordon. Avtalet anger att parterna ska använda standarder från UNECE WP.29 (FN:s ekonomiska kommission för Europa, arbetsgrupp 29) som grund för sin fordonslagstiftning. Det gör EU redan i stor utsträckning.

Parterna åtar sig också att inte införa regler som avviker från de standarderna utan legitima skäl samt att godta komponenter som har ett giltigt typgodkännande. EU och Storbritannien ska också erkänna varandras internationella helfordonsgodkännanden, som täcker mycket av det som krävs för ett EU-typgodkännande.

Läkemedel

När det gäller läkemedel ska EU och Storbritannien följa standarder, och riktlinjer från WHO, OECD, ICH (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) och VICH (Veterinary International Conference on Harmonization).

Parterna ska erkänna resultaten från varandras GMP-inspektioner. GMP står för Good Manufacturing Practice och innebär att kvalitetssäkringen av ett läkemedel inspekteras. Syftet med dessa kontroller är att säkerställa att produkterna håller en jämn kvalitet och att de är lämpliga för den tänkta användningen.

Kemikalier

Avtalet mellan EU och Storbritannien innebär att var och en för sig får reglera kemikalier, inklusive att sätta skyddsnivåer av miljöskäl eller för att skydda människors och djurs hälsa.

Både EU och Storbritannien ska så långt de bedömer möjligt använda FNs system för klassificering och märkning av kemikalier, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), som grund för sin kemikalielagstiftning.

Ekologiska produkter

När det gäller ekologiska produkter har EU och Storbritannien enats om att ekologiska jordbruksprodukter och livsmedel ses som likvärdiga i handeln mellan parterna. Vid import av ekologiska produkter från Storbritannien till EU krävs dock kontrollintyg.

Ekologiska produkter i handeln med Storbritannien

Vin

Storbritannien ska godta att vin från EU säljs i Storbritannien om vinet uppfyller definitioner i EU och krav baserade på standarder från OIV, International Organisation of Vine and Wine, eller vissa överenskomna undantag. Parterna är också överens om vilken dokumentation som ska räcka som bevis för att reglerna har följts, och om vilka krav som ska ställas på märkning.