Kapitel 05: Sanitära och fytosanitära åtgärder

Kapitlet behandlar livsmedelssäkerhet, djurhälsa och växtskydd och har som mål att skydda människors, djurs och växters liv och hälsa samtidigt som handeln mellan EU och Kanada ska underlättas. Kapitlet syftar till att främja genomförandet av WTO:s avtal om sanitära och fytosanitära åtgärder, det så kallade SPS-avtalet. SPS-avtalet innehåller regler som WTO-medlemmarna ska följa när de tillämpar åtgärder för att skydda konsumenter mot skadliga livsmedel, djur mot smittsamma djursjukdomar och växter mot växtskadegörare för att handeln inte i onödigt hög grad ska hämmas av SPS-regler.

Kapitel 5 i Ceta bygger vidare på SPS-avtalet och syftar till att minimera krångliga, tidskrävande och potentiellt överlappande delar i regler och procedurer som finns mellan EU och Kanada. Kapitlet ger EU och Kanada rätt att införa sanitära och fytosanitära åtgärder när berättigade skäl finns för att skydda konsumenter, djur och växter, så länge dessa inte leder till omotiverade handelshinder.