Geoblockering – regler mot diskriminering av köpare

Företag som säljer varor eller tjänster inom EU får inte diskriminera köpare på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsställe. Det gäller oavsett om försäljningen sker på nätet eller på annat ställe, och oavsett om den sker till konsumenter eller företag.

EU:s geoblockeringsförordning gäller enbart försäljning för slutkonsumtion. Den innebär inte att säljaren måste ha samma pris i alla butiker inom EU, eller erbjuda leverans inom hela EU. Den gäller heller inte inom alla sektorer, som exempelvis audiovisuella medietjänster.

Enligt den svenska lagen kan företag som bryter mot reglerna bli skyldiga att betala böter (sanktionsavgift) på upp till 5 miljoner kronor, dock maximalt 10 procent av sin omsättning.

Exempel på diskriminering:

  • Kunder får inte omdirigeras till andra webbsidor eller nekas åtkomst till vissa webbsidor.
  • Kunder från andra länder inom EU ska kunna handla på samma villkor som lokala kunder om de tar hand om upphämtning och leverans själva.
  • Tjänster som levereras elektroniskt ska erbjudas alla kunder till samma allmänna villkor.
  • Tjänster som kunden tar del av på en fysisk plats ska erbjudas alla kunder till samma allmänna villkor.
  • Betalningsvillkoren får inte vara diskriminerande.

Det finns sedan tidigare EU-gemensamma regler (tjänstedirektivet) som förbjuder diskriminering av kunder som köper tjänster. Men geoblockeringsförordningen förtydligar regelverket och räknar upp ett antal exempel på otillåten diskriminering.

Företag och personer som handlar inom EU berörs

Företag som säljer varor och tjänster inom EU måste se till att följa förordningens krav. Företag som inte följer förordningen kan råka ut för böter eller andra sanktioner.

Privatpersoner och företag som köper varor och tjänster inom EU berörs även i och med att förordningen ska säkerställa att de inte omotiverat särbehandlas.

Tillsyn, problemlösning och information

I alla medlemsländer i EU ska det finnas en myndighet som ser till att förordningen följs. I Sverige är det Konsumentverket som bedriver tillsyn ifråga om diskriminering av konsumenter.

Konsumentverkets funktion Hallå Konsument hjälper konsumenter som har fått problem när de har handlat över gränserna.

Kommerskollegium har ansvar för att informera om geoblockeringsförordningen.