Delta i offentlig upphandling i Sydkorea

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea ger företag från EU möjlighet att delta i offentlig upphandling i Sydkorea. Det innebär att svenska företag kan delta i upphandlingsprocesser hos myndigheter och andra offentliga enheter i Sydkorea om dessa täcks av avtalet och om upphandlingen ligger över ett visst tröskelvärde.

Till stor del innehåller avtalet mellan EU och Sydkorea inga nya regler för offentlig upphandling, utan hänvisar till reglerna i WTO-avtalet om offentlig upphandling. De upphandlingar som omfattas av frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea är nämligen de upphandlingar som omfattas av respektive parts bilagor till WTO-avtalet. I bilagorna listas enheter på central och regional nivå som täcks och de tröskelvärden som gäller för att upphandlingskontrakten ska omfattas av avtalets regler.

När avtalet trädde ikraft gav det dock vissa nya möjligheter till europeiska företag som tidigare inte funnits. Avtalet ger nämligen europeiska företag möjlighet att delta i upphandlingsförfaranden om en typ av kontrakt som kallas för BOT-kontrakt (Bygga-förvalta-överlåta). Sådana kontrakt kan till exempel vara större byggprojekt eller infrastrukturprojekt. I bilaga 9 (länk) [IB1] kan du läsa mer om vilka BOT-kontrakt som omfattas av avtalet och regler kring dessa. Sedan år 2014 finns sådana kontrakt även med i det reviderade WTO-avtalet om offentlig upphandling. Se det aktuella marknadstillträdet (de aktuella listorna) mellan parterna som gäller idag enligt det reviderade WTO-avtalet om offentlig upphandling.

Sydkorea har skapat ett online-system för upphandling, Koneps, som enligt OECD täcker nästan två tredjedelar av all offentlig upphandling i Sydkorea. Viss men inte samtlig information finns på engelska. Gå till Koneps

Arbetsgrupp för offentlig upphandling

Genom avtalet inrättades en arbetsgrupp för offentlig upphandling som hantera och diskuterar de områden som täcks av avtalet. Arbetsgruppen har också möjlighet att diskutera eventuella problem och hinder som företag eller andra aktörer upplever. Du som företag kan lämna synpunkter eller förslag till oss på Kommerskollegium.