Sanktioner mot Venezuela

Mot bakgrund av den fortsatta försämringen av situationen i Venezuela med avseende på demokratin, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna har EU genom förordning (EU) 2017/2063 bland annat infört ett förbud mot export av vapen och utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck, ett förbud mot export av utrustning för övervakning och frysning av tillgångar och ekonomiska resurser för vissa personer, enheter och organ som är ansvariga för allvarliga kränkningar av eller brott mot de mänskliga rättigheterna eller förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen, för personer, enheter och organ vars åtgärder, politik eller verksamhet på annat sätt undergräver demokratin eller rättsstatsprincipen i Venezuela samt för personer, enheter och organ som har samröre med dem.

Kommerskollegiums uppdrag

Kommerskollegium är behörig myndighet för delar av förordning (EU) 2017/2063 Uppdraget rör de juridiska personer, enheter och organ som omfattas av artikel 9 i förordningen. Kommerskollegium kan ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga om dessa är:

  • nödvändiga för att täcka grundläggande behov för juridiska personer så som täckande av kostnader för livsmedel, hyra, amorteringar, mediciner eller läkarvård, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster.
  • avsedda för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande juridiska tjänster.
  • avsedda uteslutande för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser.
  • nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter
  • avsedda att betalas in på eller från ett konto tillhörande en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningen eller den internationella organisationens officiella ändamål.

Tillstånd att frigöra frysta tillgångar kan också beviljas om följande villkor är uppfyllda:

  • Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna i fråga är föremål för ett skiljeavgörande som meddelats före den den dag då den juridiska personen blev föremål för sanktioner, eller tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett rättsligt eller administrativt avgörande som meddelats i EU, eller för ett rättsligt avgörande som är verkställbart i Sverige, före, på eller efter dagen då sanktionerna mot den juridiska personen trädde i kraft.
  • Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer att användas enbart för att tillgodose anspråk som säkrats genom ett sådant avgörande, eller har erkänts som giltiga i ett sådant avgörande, inom de gränser som fastställts i tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana anspråk.
  • Avgörandet inte är till förmån för en juridisk person som fått sina tillgångar frysta genom sanktionerna.
  • Avgörandet kan erkännas i Sverige.

Under vissa förutsättningar får Kommerskollegium också bevilja att frysta medel frigörs om medlen ska användas inom ramen för ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller inom ramen för en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda juridiska personen som fått sina tillgångar frysta genom sanktionerna, före den dag sanktionerna mot den juridiska personen trädde i kraft.

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till registrator@kommerskollegium.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Vi svarar på dina frågor vardagar måndag–torsdag kl. 13–15.

Gruppen som arbetar med sanktioner

Telefon: 08-690 49 20

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas