Sanktioner mot Guatemala

EU har infört sanktioner mot ett antal personer och organisationer i Guatemala, bland annat genom att frysa deras pengar och ekonomiska resurser. I vissa fall kan undantag från frysningar göras. På den här sidan får du reda på vilka villkor som gäller och hur du ansöker.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

På EU:s webbsida EU Sanctions Map finner du den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna och vilka personer och organisationer som omfattas av frysningar. Observera att frysningar också omfattar organisationer som på olika sätt kontrolleras av dessa personer och organisationer.

En förteckning över vilka organisationer och personer som fått sina penningmedel eller ekonomiska resurser frysta finns i bilaga I till förordning 2024/287.

EU Sanctions Map

Frigörande av frysta tillgångar för organisationer

Inga pengar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i förordning 2024/287.

Kommerskollegium beslutar om undantag från frysningar när det gäller organisationer (inte personer, se boxen längst ner). De grunder som kan vara aktuella är om pengarna eller de ekonomiska resurserna är:

  • nödvändiga för att täcka grundläggande behov för organisationen såsom amorteringar, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster
  • avsedda för betalning av juridiska tjänster
  • nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter
  • avsedda för en diplomatisk/konsulär beskicknings eller internationell organisations officiella ändamål.

Om tillgångarna är föremål för skiljeavgörande

Kommerskollegium kan också bevilja undantag från frysning om följande villkor är uppfyllda:

  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för vissa fall av skiljeavgöranden.
  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna kommer att användas enbart för att tillgodose vissa anspråk mot organisationen.
  • Beslutet inte gynnar någon av de personer eller organisationer som förtecknas i bilaga I till förordning 2019/1716.
  • Ett erkännande av ett beslut från en annan medlemsstat i EU till grund för Kommerskollegiums beslut inte står i strid med grunderna för rättsordningen i Sverige i det fall beslutet ovan meddelats av en myndighet i en annan medlemsstat i EU.

Om det finns en fordran

Kommerskollegium kan också, under vissa omständigheter, bevilja undantag om den frysta organisationen är skyldig att göra en betalning till en person eller organisation. Det krävs då att Kommerskollegium kan fastställa att:

  • pengarna eller de ekonomiska resurserna ska användas för en betalning som görs av en person eller organisation som är föremål för frysning
  • betalningen inte sker till en person eller organisation som är föremål för frysning.

Humanitära ändamål

Kommerskollegium får också bevilja undantag från frysning av pengar och ekonomiska resurser för organisationer om det finns humanitära skäl, exempelvis för att underlätta tillhandahållande av bistånd eller för evakueringar från Guatemala.

Så ansöker du

Fyll i blanketten: Ansökan om frigörande av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som kontrolleras av organisationer

Skicka den till registrator@kommerskollegium.se.

Andra svenska myndigheter som ansvarar för sanktioner

Sanktioner mot personer, såsom frysta pengar eller andra ekonomiska resurser

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Vi svarar på dina frågor vardagar måndag–torsdag kl. 13–15.

Gruppen som arbetar med sanktioner

Telefon: 08-690 49 20

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas