Sanktioner mot Belarus (tidigare Vitryssland)

EU har infört sanktioner mot personer och organisationer i Belarus, bland annat genom att frysa ett antal personers och organisationers penningmedel eller ekonomiska resurser. Export- och importförbud har införts. I vissa fall kan undantag från sanktionerna göras. På den här sidan får du reda på vilka villkor som gäller för undantag och hur du ansöker.

Webbinarium med svar på frågor

Många av företagens vanliga frågor om sanktioner besvarades vid ett webbinarium den 9 mars 2022. Du kan ta del av det i efterhand. Se webbinariet på Youtube.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

På EU:s webbplats EU Sanctions Map finner du den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna och vilka personer och organisationer som omfattas av frysningar. Observera att frysningar också omfattar organisationer som på olika sätt kontrolleras av dessa personer och organisationer.

En förteckning över vilka organisationer och personer som fått sina pengar eller ekonomiska resurser frysta finns i bilaga I till förordning 765/2006 med ändringar. 

EU Sanctions Map

Se även informationen, inklusive frågor&svar, om sanktionerna mot Ryssland.

Exportförbud

  • Det är förbjudet att exportera vissa varor som används för tillverkning av tobaksvaror samt att tillhandahålla tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd för produktionen av vissa tobaksprodukter. Undantag kan inte medges av Kommerskollegium.
  • Det är förbjudet att till Belarus exportera maskiner som förtecknas i bilaga XIV till förordning 2022/355. Det är också förbjudet att exportera tjänster kopplade till maskinerna, såsom tekniskt eller ekonomiskt bistånd. Det finns vissa undantag kopplade till export och försäljning av sådana maskiner och tjänster om de är avsedda för humanitära ändamål, folkhälsa, hälsa, säkerhet eller miljö, användning av nyhetsmedier, programvaruuppdatering, användning som privat kommunikationsutrustning, säkerställande av it-säkerhet och informationssäkerhet eller om de ska användas av personer som reser till Belarus. Om ditt företag vill använda sig av ett undantag ska det anmälas i tulldeklarationen. Ni behöver också anmäla exporten till Kommerskollegium, men inte om exporten är avsedd för it-säkerhet, informationssäkerhet eller för personligt bruk.
  • När det gäller varor med dubbla användningsområden, eller varor som kan användas för militära ändamål, vänd dig till Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

Importförbud

Det är förbjudet att till EU importera träprodukter (varukod 44 i tulltaxan), cementprodukter (varukod 2523 och 6810), järn- och stålprodukter (varukod 72 och 73) samt gummivaror (varukod 4011), mineralprodukter (vissa varor inom varukod 27), kaliumkloridprodukter (vissa varor inom varukoderna 3104, 3105) med ursprung i Belarus. Se förordning 2022/355 (som ändrar i 765/2006). Undantag kan i vissa fall åberopas för att fullgöra ingångna avtal.

Observera att importförbuden även kan innefatta vissa transporttjänster inom EU av varor med ursprung i Belarus.

Pengatransaktioner

Det är förbjudet att i EU ta emot insättningar från Belarus som sammantaget överstiger 100 000 euro. Det gäller dock inte för:

  • insättningar till personer som är medborgare eller har uppehållstillstånd i EU, EES eller Schweiz
  • insättningar som är nödvändiga för handel med Belarus som inte är förbjuden.

Kommerskollegium kan undantagsvis ge särskilt tillstånd till att en insättning tas emot om den är nödvändig utifrån bland annat humanitära skäl eller för att tillgodose grundläggande behov för fysiska eller juridiska personer.

Frigörande av frysta tillgångar för organisationer

Inga pengar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för någon fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I till förordning 765/2006.

Kommerskollegium beslutar om undantag från frysningar när det gäller organisationer (inte personer, se boxen längst ner). De grunder som kan vara aktuella är om pengarna eller de ekonomiska resurserna är:

  • nödvändiga för att täcka grundläggande behov för organisationen såsom hyra eller amorteringar, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster
  • avsedda uteslutande för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster
  • nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter.

Om det finns en fordran

Kommerskollegium får bevilja undantag om den frysta organisationen är skyldig att göra en betalning till en organisation och där fordran har uppkommit eller ett avtal ingåtts före den dag då frysningen inträdde, på de villkor Kommerskollegium anser är lämpliga. Det krävs då att Kommerskollegium kan fastställa att:

  • pengarna eller de ekonomiska resurserna ska användas för en betalning som görs av en person eller organisation som är föremål för frysning
  • betalningen inte sker till en person eller organisation som är föremål för frysning.

Så ansöker du

Fyll i blanketten: Ansökan om frigörande av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som kontrolleras av organisationer

Skicka den till registrator@kommerskollegium.se.

Andra svenska myndigheter som ansvarar för sanktioner

Sanktioner mot personer, såsom frysta pengar eller andra ekonomiska resurser

Restriktioner för produkter med dubbla användningsområden

Övergripande information om sanktionerna och vilka myndigheter som ansvarar

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Vi svarar på dina frågor vardagar måndag–torsdag kl. 13–15.

Gruppen som arbetar med sanktioner

Telefon: 08-690 49 20

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas