Sanktioner mot Burundi

EU har infört sanktioner mot personer och organisationer i Burundi, bland annat genom att frysa ett antal personers och organisationers pengar eller ekonomiska resurser. I vissa fall kan undantag från frysningar göras. På den här sidan får du reda på vilka villkor som gäller för undantag och hur du ansöker.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

På EU:s webbplats EU Sanctions Map finner du den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna och vilka personer och organisationer som omfattas av frysningar. Observera att frysningar också omfattar organisationer som på olika sätt kontrolleras av dessa personer och organisationer.

En förteckning över vilka organisationer och personer som fått sina pengar eller ekonomiska resurser frysta finns i bilaga I till förordning 2015/1755.

EU Sanctions Map

Frigörande av frysta tillgångar för organisationer

Inga pengar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande till förmån för någon fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I till förordning 2015/1755.

Kommerskollegium beslutar om undantag från frysningar när det gäller organisationer (inte personer, se boxen längst ner). De grunder som kan vara aktuella är:

  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för organisationen såsom skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster.
  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är avsedda uteslutande för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster.
  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter.

Om tillgångarna är föremål för ett skiljeavgörande

Kommerskollegium kan bevilja undantag från frysning av pengar och ekonomiska resurser om:

  • pengarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljeavgörande
  • pengarna eller de ekonomiska resurserna kommer att användas enbart för att tillgodose anspråk mot organisationen med frysta tillgångar
  • beslutet inte gynnar någon av de personer eller organisationer som är föremål för frysning
  • ett undantag inte står i strid med grundläggande principer för svensk rätt.

Om det finns en fordran

Kommerskollegium kan också bevilja undantag från frysning om den frysta organisationen är skyldig att göra en betalning till en person eller organisation där fordran har uppkommit eller ett avtal ingåtts, före den dag då frysningen inträdde, på de villkor Kommerskollegium anser är lämpliga. Vi måste då kunna fastställa att:

  • ingen person eller organisation som fått sina tillgångar frysta kommer att använda pengarna eller de ekonomiska resurserna för en betalning efter att fordran, kravet eller förpliktelsen är uppfylld
  • transaktionen inte innebär att pengarna eller de ekonomiska resurserna direkt eller indirekt ställs till förfogande för eller görs tillgängliga till förmån för en person eller organisation som fått sina tillgångar frysta.

Så ansöker du

Fyll i blanketten: Ansökan om frigörande av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som kontrolleras av organisationer

Skicka den till registrator@kommerskollegium.se.

Andra svenska myndigheter som ansvarar för sanktioner

Sanktioner mot personer, såsom frysta pengar eller andra ekonomiska resurser

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Vi svarar på dina frågor vardagar måndag–torsdag kl. 13–15.

Gruppen som arbetar med sanktioner

Telefon: 08-690 49 20

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas