Ecuador - att implementera handelsavtalet med EU

2016 anslöt sig Ecuador till det frihandelsavtal som Peru och Colombia tidigare ingått med EU. För att göra verklighet av avtalet, inledde Ecuador året därpå ett samarbete med Kommerskollegium. Ett samarbete som pågick till 2020 och resulterade i nya arbetssätt och en praktisk handbok i hållbar handel.

2012 tecknade Peru och Colombia ett frihandelsavtal med EU. 2016 inkluderades även Ecuador i avtalet. För att öka sina förmågor att följa och dra nytta av avtalet inledde Ecuadors Ministerium för produktion, utrikeshandel, investeringar och fiske (MCEIP) ett samarbete med Kommerskollegium under 2017. Samarbetet gällde främst två specifika kapitel i frihandelsavtalet: hållbarhetskapitlet och kapitlet om tekniska handelshinder.

Vägledning i att utforma varuregler

För området tekniska handelshinder fokuserade projektet på framtagning av regler inom varuområdet. Målsättningen med ett sådant arbete är att utforma regelverk som säkerställer varor med god säkerhet för hälsa och miljö, men som samtidigt inte skapar onödiga hinder för handel. Sedan tidigare hade Ecuador gjort det obligatoriskt att göra en konsekvensanalys när nya tekniska regler ska införas – så kallad Regulatory Impact Assesment (RIA). Detta är en internationellt använd metod för att analysera vilka följder en ny lagstiftning kan få för olika delar av samhället. I den vägledning för RIA som fanns för att stödja ecuadorianska myndigheter saknades dock det handelsperspektiv som behövs för att bättre kunna reglera tekniska handelshinder. I ett samarbete mellan Kommerskollegium, myndigheten och det ecuadorianska standardiseringsorganet INEN skapades därför en guide för de handelsrelaterade aspekterna av RIA.

Ökat samarbete för hållbar utveckling

I alla EU:s handelsavtal finns ett kapitel om hållbarhet. Kapitlet
kan innebära att ett land behöver följa vissa internationella avtal inom andra områden än handelsområdet, som till exempel inom jordbruk, miljö eller arbetsmarknad. För att genomföra Ecuadors åtaganden kopplat till hållbarhetskapitlet är samarbete avgörande. Med stöd från Kommerskollegium skapades nya former för samarbete mellan MPCEIP, andra ministerier och civilsamhället. En arbetsgrupp skapades med uppdraget att koordinera arbetet och ta fram arbetsplaner på årsbasis. Projektet la också stor vikt vid att sprida kunskap om kopplingarna mellan handelns roll för hållbarhet och Agenda 2030, till både ministerier och civilsamhälle.

Handbok för hållbarhet

Under projektets gång skapades en praktisk handbok för implementering av hållbarhetskapitlet. Handboken togs fram i samarbete med EU-kommissionen och innehåller konkreta råd om hur Ecuador kan arbeta med hållbarhet inom ramen för sitt handelsavtal med EU. Handboken är publicerad både på engelska och spanska och kan också fungera som vägledning och inspiration för andra länder i arbetet med att implementera hållbarhetskapitlet i EU:s handelsavtal.