Tullar

Tull är en avgift man betalar när man importerar en vara. I vissa länder, betalar man även tull när man exporterar en vara.

Länder tar ut tull för varor vid import av skattemässiga skäl eller för att skydda sin egen industri från konkurrens från importerade varor.

En tull kan vara utformad på flera olika sätt men det vanligaste är en värdetull. Hur mycket du ska betala i tull anges då som en viss procent av varans värde. För vissa varor bestäms tullen istället utifrån varans vikt eller volym. Dessa tullar kallar man för specifika tullar.

Ibland förekommer även en kombination av värdetull och specifik tull. Då betalar man en viss procent av varans pris plus ett visst antal kronor per kilogram eller till exempel per styck, en så kallad sammansatt tull. I vissa fall finns även säsongstullar.

EU:s tullunion

EU är en tullunion. Medlemmarna i tullunionen har en gemensam handelspolitik och gemensamma regler och tullar för varor som kommer från länder utanför unionen. Inom tullunionen finns inga tullar mellan länderna. För att en tullunion ska fungera behövs två viktiga komponenter; en gemensam tulltaxa och en gemensam tullagstiftning.

EU förhandlar om tullsänkningar

Tullar är en gammal företeelse. I Sverige infördes tullar på 1100-talet och hade inledningsvis en rent statsfinansiell betydelse. Först senare infördes tullavgifter för att skydda den egna industrin mot utländsk konkurrens.
Under 90-talet och i början av 00-talet har tullnivåerna generellt sett sänkts, till följd av en rad olika tullförhandlingar. EU förhandlar om tullsänkningar med enskilda länder i samband med förhandlingar om nya frihandelsavtal och inom ramen för Världshandelsorganisationen, WTO.