Tjänstedirektivet – så påverkas svenska kommuner och myndigheter

Nästan alla svenska myndigheter påverkas av tjänstedirektivet på flera sätt. Myndigheternas regler för tjänsteverksamhet måste stämma överens med tjänstedirektivet.

Rutiner för hur myndigheterna handlägger ansökningar och utövar tillsyn påverkas av tjänstedirektivet. Tjänstedirektivet underlättar också för myndigheterna att kommunicera med myndigheter i andra länder.

Inventera regler

Alla myndigheter måste se till att deras regler följer tjänstedirektivet. För att ta reda på det ska myndigheten granska sina regler i tre steg:

  1. Reglerna får inte behandla företag från andra EU-länder på ett sämre sätt än svenska företag (icke-diskriminering).
  2. Myndigheten ska kunna motivera krav med tvingande hänsyn till allmänintresset, som till exempel allmän ordning, allmän säkerhet, folkhälsa eller miljöskydd (nödvändighet).
  3. Myndigheten ska ta ställning till om det skulle gå lika bra att använda andra, mindre betungade regler för en viss verksamhet. I dessa fall ska detta mindre betungande krav användas (proportionalitet).

Anmäla nya krav på tjänsteverksamhet

Om myndigheten antar en ny regel som kan påverka den fria rörligheten för tjänster ska myndigheten anmäla denna till EU-kommissionen. Myndigheterna gör anmälan i Internal Market Information System (IMI). Kommerskollegium vidarebefordrar sedan anmälningarna till kommissionen och övriga medlemsländer.

Kommunicera med utländska myndigheter

En myndighet som har tillsynsansvar över en viss tjänsteverksamhet är ibland skyldig att samarbeta med myndigheter i andra EU-länder. Det kan vara när myndigheten kontrollerar ett tjänsteföretag från ett annat EU-land. För att kunna hitta rätt myndighet i det andra EU-landet och kunna kommunicera med den, ska myndigheterna använda det webbaserade systemet Internal market information system (IMI).
Läs mer om IMI – ett system för myndigheters samarbete inom EU

Medverka i kontaktpunkten

Myndigheter som har regler som påverkar tjänsteverksamhet ska ansluta sig till kontaktpunkten för tjänster. Det är en webbplats där tjänsteföretag kan hitta information om svenska regler för tjänsteverksamhet och ansökningsblanketter för olika tillstånd. Ett 40-tal myndigheter är anslutna till den svenska kontaktpunkten på verksamt.se, såväl centrala myndigheter, kommuner som länsstyrelser.
Läs mer om kontaktpunkten för tjänster på vår sida om tjänstehandel inom EU

Relaterad information

Vill du ha hjälp med EU-rätten?

Vi är experter på den svenska tjänstelagen och EU:s tjänstedirektiv. Vi svarar gärna på frågor om vad rättsakterna innebär för myndigheter och kommuner.

Gruppen som arbetar med tjänstedirektivet

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret