Svensk import och export genom åren

Hur mycket varor och tjänster har svenska företag sålt till andra länder, alltså hur stor är den svenska exporten? Och hur mycket varor och tjänster har vi köpt in från andra länder? Det här diagrammet visar utvecklingen av Sveriges totala utrikeshandel sedan 1980-talet.

Diagrammet visar den samlade svenska utrikeshandelns utveckling, det vill säga både varor och tjänster ingår. Källa: SCB och Kommerskollegium
Om statistiken

Tjänstehandeln växer snabbare än varuhandeln

Sveriges utrikeshandel består av export av varor och tjänster från Sverige till andra länder, och av import av varor och tjänster från andra länder till Sverige. Varuhandeln står för ungefär två tredjedelar av Sveriges totala utrikeshandel, medan en knapp tredjedel består av tjänster. Den teknologiska utvecklingen har dock lett till att tjänstehandeln ökat snabbt de senaste decennierna och tjänsternas andel i den totala utrikeshandeln har ökat. Vid millennieskiftet stod tjänster för omkring en femtedel av Sveriges utrikeshandel.

Här finns statistik för varor och tjänster var för sig: