IMI – ett system för myndigheters samarbete inom EU

Internal Market Information System, IMI, är ett webbaserat system som EU- och EES-ländernas myndigheter ska använda för att utbyta information när de tillämpar vissa rättsakter.

Myndigheter som fattar beslut inom följande områden ska använda IMI när de behöver kommunicera med andra myndigheter inom EU:

 • dataskydd för personuppgifter (GDPR)
 • e-handel
 • europeiskt rättsligt nätverk (EJN)
 • lokförarbevis
 • mobila maskiner inte avsedda för vägtransport
 • officiella handlingar
 • patientrörlighet
 • skjutvapen
 • tjänster på den inre marknaden
 • transport över gränserna av kontanter i euro
 • utstationering av arbetstagare
 • yrkeskvalifikationer
 • återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium.

Det här kan en myndighet göra genom IMI

I IMI kan myndigheter som hanterar gränsöverskridande administrativt samarbeta med andra behöriga myndigheter inom EU- och EES-länderna. Samarbetet kan till exempel handla om:

 • Förfrågningar – behöriga myndigheter kan ställa frågor till varandra.
 • Anmälningar och varningar – myndigheten i ett medlemsland informerar andra medlemsländer och/eller kommissionen.
 • I arkiven kan behöriga myndigheter sprida information om vissa referensdokument, exempelvis diplom.

IMI har sin rättsliga grund i EU-förordning 1024/2012. Förordningen reglerar bland annat hur personuppgifter får hanteras i IMI.

Kommerskollegium är nationell samordnare

Kommerskollegium utbildar och informerar behöriga myndigheter som använder IMI. Det är också Kommerskollegium som registrerar behöriga myndigheter i IMI-systemet och håller koll på att frågor som ställs från både svenska myndigheter och myndigheter i andra medlemsländer blir besvarade i tid.