Så kan handel bidra till en hållbar utveckling

FN:s Agenda 2030 är en handlingsplan som syftar till att rädda planeten, skapa fred och frihet och avskaffa fattigdom. Den lyfter fram att handel är ett viktigt instrument för att nå samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig.

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Handel är ett viktigt instrument för att bidra till alla tre dimensioner av hållbar utveckling. Dessa tre dimensioner är likvärdiga och överlappar varandra på flera plan.

Handel och Agenda 2030

Enligt Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål är handel en motor för inkluderande ekonomisk tillväxt, fattigdomsminskning och hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 mål och 169 delmål som tillsammans har syftet att uppnå hållbar utveckling.

Samtidigt utgör hållbar utveckling uttryckliga mål för handelspolitiken, och vi ser en ökande trend att använda handelspolitik som verktyg för att främja konkreta hållbarhetsmål.

Handelspolitik och hållbar utveckling

Internationell handel och handelspolitik kan bidra till att uppfylla de flesta av de 17 målen och 169 delmålen i Agenda 2030, men vissa mål hänger tydligare ihop med handel än andra. 

Globalt partnerskap

Mål 17 handlar om genomförande och partnerskap. Här finns tre olika delmål som rör handel:

 • 17.10. att främja ett öppet, regelbaserat och icke-diskriminerande handelssystem inom WTO
 • 17.11. att väsentligt öka exporten från utvecklingsländer, särskilt att dubblera de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten till 2020
 • 17.12. att genomföra tull- och kvotfritt marknadstillträde för varor från de minst utvecklade länderna (mul)

Jordbruksprodukter, kapacitetsuppbyggnad och upphandlingar

Uttryckliga kopplingar till handel kommer också in under ett antal övriga mål.

 • Delmål 2.B handlar om att minska handelsstörningar på världsmarknaden för jordbruksprodukter
 • Delmål 3.B påminner om möjligheten att utnyttja flexibiliteten i Trips, WTO-avtalet vars syfte är att skydda folkhälsan.
 • Delmål 8.A handlar om att öka det handelsrelaterade biståndet - Aid for trade
 • Delmål 9.3 syftar till att inkludera små och medelstora företag i globala värdekedjor.
 • Delmål 10.A bekräftar principen om särskild och differentierad behandling (SDT) av utvecklingsländer.
 • Mål 12 handlar om att främja hållbar konsumtion och produktion. Under mål 12 finns också ett delmål om hållbar offentlig upphandling.
 • Delmål 14.6 förbjuder vissa former av fiskesubventioner,
 • Mål 16 och sina delmål understryker vikten av att skapa starka institutionella förutsättningar för hållbar handel. Det handlar till exempel om att jobba med kapacitetsuppbyggnad av effektiva och transparenta institutioner, god förvaltning och anti-korruption.