Så kan handel bidra till en hållbar utveckling

FN:s Agenda 2030 är en handlingsplan som syftar till att rädda planeten, skapa fred och frihet och avskaffa fattigdom. Den lyfter fram att handel är ett viktigt instrument för att nå samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig.

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Handel är ett viktigt instrument för att bidra till alla tre dimensioner av hållbar utveckling. Dessa tre dimensioner är likvärdiga och överlappar varandra på flera plan.

Handel och Agenda 2030

Enligt Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål är handel en motor för inkluderande ekonomisk tillväxt, fattigdomsminskning och hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 mål och 169 delmål som tillsammans har syftet att uppnå hållbar utveckling.

Samtidigt utgör hållbar utveckling uttryckliga mål för handelspolitiken, och vi ser en ökande trend att använda handelspolitik som verktyg för att främja konkreta hållbarhetsmål.

Handelspolitik och hållbar utveckling

Internationell handel och handelspolitik kan bidra till att uppfylla de flesta av de 17 målen och 169 delmålen i Agenda 2030, men vissa mål hänger tydligare ihop med handel än andra. I bilden nedan kan du se de mest tydliga sambanden. (Bild ej framtagen än.) 

Mål 17

Mål 17 handlar om genomförande och partnerskap. Här finns tre olika delmål som rör handel:

17.10. att främja ett öppet, regelbaserat och icke-diskriminerande handelssystem inom WTO

17.11. att väsentligt öka exporten från utvecklingsländer, särskilt att dubblera de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten till 2020

17.12. att genomföra tull- och kvotfritt marknadstillträde för varor från de minst utvecklade länderna (mul)

Mål 2, 9, 12 och 14

Uttryckliga kopplingar till handel kommer också in under ett antal övriga mål. Det handlar om frågor som att minska handelsstörningar på världsmarknaden för jordbruksprodukter (2b), förbjuda vissa former av fiskesubventioner (14.6), öka det handelsrelaterade biståndet - Aid for trade (8a), inkludera små och medelstora företag i värdekedjor (9.3), samt att främja hållbar konsumtion och produktion som även inkluderar hållbar offentlig upphandling (12, respektive 12.7).

Mål 3, 10 och 16

Agenda 2030 bekräftar också principen om särskild och differentierad behandling (SDT) av utvecklingsländer (10a), påminner om möjligheten att utnyttja flexibiliteten i Trips, avtalet i syfte att skydda folkhälsa (3b), samt understryker vikten av att skapa starka institutionella förutsättningar för hållbar handel till exempel genom att jobba med kapacitetsuppbyggnad av effektiva och transparenta institutioner, good governance och anti-korruption (16).