Internationell handel främjar säkerhet

En fri, öppen och väl fungerande internationell handel med export och import kan bidra till ökad säkerhet. Här förklarar vi några olika samband mellan handel och säkerhet.

När länders ekonomier knyts närmare varandra genom handel, skapas ömsesidiga beroendeförhållanden. I de allra flesta fall minskar dessa ekonomiska band risken för väpnade konflikt, eftersom länderna har gemensamma intressen av det ekonomiska välstånd som handeln skapar.

Bidrar till tryggad försörjning

Internationell handel kan också bidra till ekonomisk säkerhet ur ett mer konkret perspektiv. Ett land som har många handelspartner har större motståndskraft vid kris och krig, eftersom företagen har fler möjligheter att till exempel köpa insatsvaror eller importera livsmedel, jämfört med länder som har självförsörjning som strategi. Tillgång till globala marknader underlättar också en snabbare omställning av ekonomin vid en kris. Det såg vi till exempel under covidpandemin. Internationell handel kan alltså bidra till en ökad försörjningstrygghet.

Å andra sidan kan ensidigt beroende av import från ett enda land eller en leverantör öka riskerna. Detta gäller särskilt för kritiska varor som till exempel vissa mineraler. Tidigare kriser har dock visat att handeln relativt snabbt hittar nya vägar.

Utländska investeringar i Sverige

Men internationell handel skulle också kunna innebära risker för en nation, till exempel genom utländska investeringar i kritisk infrastruktur eller skyddsvärd teknologi. För att förhindra att samhällsviktig verksamhet hamnar i ovälkomna händer finns en lag om granskning av utländska direktinvesteringar i Sverige. Syftet är att hindra investeringar som kan inverka skadligt på Sveriges säkerhet eller på allmän ordning eller allmän säkerhet.

Handel, cybersäkerhet och artificiell intelligens

Den pågående avancerade digitaliseringen inom industrin sammanfogar handeln med cybersäkerhet. Näringslivet har dock kommit mycket längre än lagstiftningen och nu finns det produkter och tjänster som till exempel bygger på artificiell intelligens och erbjuds på en global marknad med många olika nationella regler. Den digitala innovationen är en utmaning för beslutsfattarna eftersom den ställer nya krav, inte minst för att produkterna och tjänsterna ändras under hela sin livstid genom bland annat kontinuerliga uppdateringar av sina operativa system.

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegium är en av myndigheterna som granskar utländska direktinvesteringar i Sverige enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar. Kommerskollegiums bidrar med underlag i fråga om investeringens betydelse för ekonomi, investeringsklimat och dess handelspolitiska aspekter. Läs mer om vårt uppdrag: Investeringsgranskning

Kommerskollegium analyserar också olika aspekter av handel och säkerhet. De flesta utredningar skriver vi på engelska eftersom de är relevanta även utanför Sverige. De har då alltid en svensk sammanfattning och ofta en intervju med utredaren som du kan ta del av.

Nedan är några av våra utredningar på området handel och säkerhet.