WTO – detta är de centrala principer som styr världshandeln

Följande principer är centrala inom WTO och det multilaterala handelssystemet.

Mest-gynnad-principen

Icke-diskriminering är en central princip inom WTO och gemensam för alla WTO-medlemmar. Ett WTO-land måste behandla alla WTO-länder på lika villkor.

Om till exempel EU tar ut en 10-procentig tull på bilar importerade från Japan, måste samma tullsats tas ut på samma slags bilar från alla övriga WTO-länder också. Om ett land öppnar upp en tjänstesektor för tjänsteleverantörer från ett medlemsland måste samma öppenhet gälla för samtliga medlemsländer. Den här principen kallas för mest gynnad nation (MGN). Den ska se till alla WTO-länder får ta del av de mest fördelaktiga villkoren med det aktuella landet. Principen kan dock frångås när parter tecknar frihandelsavtal med varandra.

Nationell behandling

Den andra grundprincipen inom WTO är den om nationell behandling. Nationell behandling innebär att importerade varor måste behandlas lika förmånligt som motsvarande inhemska varor. All diskriminerande behandling måste upphöra efter gränspassagen. Denna princip gäller både för inhemska regleringar, till exempel avseende produktsäkerhet och märkning, samt skatter.

Principen om särskild behandling av u-länder

Denna princip är grundläggande inom WTO men strider samtidigt mot MGN-principen. Principen om särskild och differentierad behandling av u-länder legaliserar nämligen särskilt förmånlig behandling av u-länder i allmänhet och minst utvecklade länder (så kallade mul-länder) i synnerhet.

Bakgrunden till denna princip är tanken att fattiga u-länder är mer sårbara för import från i-länder och inte har möjlighet att konkurrera på samma villkor som dessa. Genom principen om särskild och differentierad behandling ges på så sätt u-länderna möjlighet att utveckla sina inhemska industrier och på sikt skapa mer livskraftiga exportsektorer.

Transparens

Transparens är ytterligare en viktig princip – länder måste vara öppna och tydliga med lagar och regler som påverkar handeln.