Om statistiken på kommerskollegium.se

All statistik som presenteras på våra handelsstatistiksidor är hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB). De tre aktuella statistikkällorna hos SCB är Utrikeshandel med varor, Utrikeshandel med tjänster samt Betalningsbalansen. Källorna är del av Sveriges officiella statistik.

Syftet med Kommerskollegiums handelsstatistiksidor är att presentera det rika statistiska material som finns tillgängligt på ett användarvänligt sätt. Kommerskollegium har valt ut statistik som ger svar på de vanligaste frågorna om Sveriges handelsutbyte med resten av världen. För mer detaljer besök SCB:s statistikdatabas, se nedan.

Kommerskollegium gör enklare bearbetningar i form av summeringar av vissa varu- och landgrupper. Även procentuella förändringar och andelar beräknas av Kommerskollegium. I övrigt är statistiken oförändrad jämfört med den officiella statistiken.

All handels- och investeringsstatistik är på våra sidor uttryckt i löpande priser.

Import efter ursprungsland saknas för EU-länder

Det finns ingen statistik över ursprungsland i handeln med andra EU-länder. Därför visas de flödena ut med värdet noll, i betydelsen värde saknas. Om man är intresserad av importen från EU-länder ska man alltid använda import efter avsändningsland.

Även regioner där minst ett EU-land ingår påverkas. Ett exempel finns på sidan om varuhandel per land och region. Om man väljer ”import efter ursprungsland” under handelsflöden och ”totalt” under region eller land visas summan av importen från världens alla länder utom EU-länderna.

Källor

Primärstatistiken (Utrikeshandel med varor och Utrikeshandel med tjänster)
Handel med varor och tjänster (scb.se)

Betalningsbalansen
Betalningsbalansen (BoP) (scb.se)