Trade Academy

Flera personer sitter vid ett bord, en kvinna står upp och pratar.

Deltagare i Trade Academy 2023

Trade Academy är en handelspolitisk och handelsfrämjande utbildning för personer som jobbar med internationell handel och handelsfrämjande i utvecklingsländer. Syftet med utbildningen är att stärka deras förmåga att göra handelspolitiska analyser och att utöka deras kapacitet inom exportfrämjande arbete. Under 2024 startar vi också en helt ny utbildningsgren som är till för tjänstemän som jobbar med sitt lands närmande till EU.

Kommerskollegiums uppdrag handlar om att skapa goda förutsättningar för utvecklingsländer att delta i internationell handel och bidra till hållbar utveckling. En del i detta är Trade Academy – utbildande insatser som syftar till kapacitetsutveckling. Det finns tre olika grenar inom utbildningen - Trade Academy Trade Policy, Trade Academy Trade Promotion och Trade Academy EU Integration.

Trade Academy Trade Policy

Trade Academy Trade Policy är en ettårig handelspolitisk utbildning för tjänstepersoner inom offentlig sektor i utvecklingsländer. Deltagarna arbetar med handelspolitiska frågor på till exempel myndigheter och ministerier i sina respektive länder. Syftet med utbildningen är att stärka deras färdigheter inom handelspolitik och hållbarhet, så att de kan bidra till institutionell förändring i sitt land. Utbildningen fokuserar på att stärka deltagarna inom handelspolitisk analys.

Kursens innehåll

Utbildningen speglar handel ur ett tjänstemannaperspektiv och ger en helhetssyn på handelspolitik. Den belyser hur olika sakfrågor hänger samman och hur handelspolitiken berör och berörs av andra politikområden. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela programmet, eftersom en väl utformad handelspolitik kan bidra till ökad hållbarhet – såväl ekologisk som social och ekonomisk.

Intervjuer med deltagare

Trade Academy Trade Promotion

Trade Academy Trade Promotion är inriktad på att stötta företag till ökad export och den här utbildningen pågår under en månad. Deltagarna arbetar på en handelsfrämjande organisation i ett utvecklingsland. Kursen genomförs i hybridformat och väver ihop handelsfrämjande med handelspolitik.

Kursens innehåll

Utbildningen ger kunskap om handelsfrämjande och hur handelspolitik påverkar internationell handel. Utbildningen stärker också deltagarnas kunskaper om den globala marknaden för handel och handelns betydelse för att uppfylla målen i Agenda 2030. Målet är att ge deltagarna praktiska verktyg för att lyckas med exportfrämjande arbete och med handel med EU.

Deltagarna får både information om vad enskilda företag behöver för att kunna närma sig EU och andra konkreta verktyg som deltagarna kan använda i sitt vidare handelsfrämjande arbete.

Trade Academy EU Integration

Trade Academy EU Integration är en helt ny gren av Trade Academy som vi testar för första gången under våren 2024. Deltagarna kommer att vara tjänstemän från Ukraina och Moldavien som på olika sätt jobbar med sina länders närmande till EU. Syftet är att öka tjänstemännens kunskaper om hur handelsrelaterade frågor hanteras i EU och om hur EU:s inre marknad fungerar. Tanken är att de, genom utbildningen, ska få bästa möjliga förutsättningar för att förbereda sig för ett EU-medlemskap. Den nya utbildningen har utformats i nära samarbete med representanter från Moldavien och Ukraina.

Kursens innehåll

Utbildningen ger kunskaper om vad det innebär att vara EU-medlem och vilka lagkrav som dess medlemmar behöver följa när det gäller handelsrelaterade frågor och EU:s inre marknad. En del av utbildningen handlar också om hur kommunikation kan användas för att öka möjligheterna för en lyckad anslutning till EU. Kursen innehåller också föreläsningar om varuhandel, tjänstehandel liksom övningar i förhandlingsteknik.