Varuhandel – så rapporterar du fysiska hinder

Alla EU:s medlemsländer ska omgående anmäla vissa fysiska hinder mot det fria varuflödet. Detta för att handeln med varor inom EU ska fungera så smidigt som möjligt.

Endast vissa hinder ska rapporteras

De fysiska hinder som ska rapporteras är större hinder för varurörligheten som enskilda personer eller grupper orsakar, exempelvis vid omfattande oannonserade blockader eller demonstrationer. Legitima strejker och demonstrationer ska däremot inte rapporteras. EU:s medlemsländer är också skyldiga att ingripa mot sådana hinder för att så fort som möjligt se till att den fria rörligheten för varor fungerar.

Polisen, Tullverket och Kustbevakningen rapporterar i Sverige

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen ska informera Kommerskollegium om de får kännedom om fysiska hinder för den fria varurörligheten till och från Sverige. Dessa myndigheter ska även rapportera vilka åtgärder de vidtar för att undanröja hindret. Kommerskollegium vidarebefordrar sedan informationen till kommissionen som sprider den vidare till de andra EU-medlemsländerna.

Anmäl fysiska hinder för varuhandeln

Kommerskollegium tar emot anmälningar och rapporter om fysiska hinder för varor från Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen.

Registrator

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Relaterad information