Handel och ekonomisk hållbarhet

Att öppna marknaden för internationell handel resulterar i att ekonomin struktureras om och jobb, företag och hela branscher påverkas. Det leder ofta även till en förändrad inkomstfördelning som kan både minska och skapa eller förstärka ekonomiska klyftor både inom grupper, länder och regioner.

Traditionellt sett har handelns effekter framförallt kopplats till ekonomisk tillväxt och ökad BNP. Handel har setts som en förutsättning för ekonomisk tillväxt, och att tillväxten på lång sikt automatiskt skulle leda till ökat välstånd och förbättrade levnadsstandarder. Idag vet vi att handelns roll är mer komplex än så, och att handelns effekter varierar mellan olika länder, regioner, sektorer och grupper i samhället.

Forskning visar dock att inget land har lyckats uppnå en långsiktig ekonomisk tillväxt utan öppenhet för handel. Däremot är det viktigt att vara medveten om att handel bara är en av flera viktiga faktorer för att uppnå ökad produktivitet och ekonomisk tillväxt, och att effekterna av handel inte alltid enbart är positiva, utan beror på en rad omständigheter.

Olika dimensioner av hållbarhet påverkar varandra

Handel och dess effekter kan alltså inte ses som en renodlad ekonomisk fråga. Den ekonomiska utvecklingen i ett land eller en region påverkar ofta de andra dimensionerna av hållbarhet. Ett exempel kan vara effekter på den sociala dimensionen genom att sysselsättningsgraden och löner påverkas i samband med att ekonomin struktureras om till följd av handel. Ett annat exempel kan vara att handelns effekter på de ekonomiska resurserna som finns tillgängliga i ett land påverkar möjligheten för landet att ställa om till mer klimatvänliga produktionsmetoder, vilket påverkar den miljömässiga dimensionen av hållbarhet. Precis som för övriga hållbarhetsområden så krävs kompletterande åtgärder för att handel ska bidra till en ekonomiskt hållbar utveckling.

Kommerskollegium analyserar ekonomisk hållbarhet

Kommerskollegium arbetar kontinuerligt med att belysa kopplingen mellan handel och ekonomisk hållbarhet. Detta bland annat genom att analysera hur internationella handelsregelverk kan motverka korruption och bidra till inkluderande ekonomisk tillväxt. Vi analyserar också kopplingen mellan handel och hållbart företagande och handelns effekter för utvecklingsländer. Analyserna används som underlag av den svenska regeringen under handelspolitiska förhandlingar i EU och WTO.