Analys: Productivity Effects of Foreign Acquisitions in Sweden – a sectoral analysis

Produktiviteten stiger med 10 procent i företag som blir utlandsägda.

Patrik Karpaty Utredare

Patrik Karpaty.jpg

Företag som köps upp av utländska ägare ökar sin produktivitet. Mest ökar produktiviteten för mycket små företag i tjänstesektorn. Det visar en ekonomisk analys av Kommerskollegium inför att Sverige inför en mekanism som ska granska utländska direktinvesteringar.

Patrik Karpaty, vad har du undersökt?

Jag har undersökt vad som händer med svenska företag när de blir utlandsägda. Mer specifikt undersöker jag om produktiviteten påverkas av förvärvet. Från och med nästa år kommer Sverige, precis som andra EU-länder, granska utländska investeringar i Sverige, framför allt i skyddsvärd och samhällsviktig verksamhet. I den här rapporten har vi därför tittat på branscher inom livsmedelsförsörjning, kritisk infrastruktur, kritisk teknik och kritiska insatsvaror – branscher som skulle kunna falla inom den nya lagstiftningen.

Vad har du kommit fram till?

Den ekonomiska analysen visar att produktiviteten i genomsnitt stiger med omkring 10 procent i företag som blir utlandsägda. Det är framför allt förvärv i mycket små företag, mikroföretag med 1–10 anställda, i tjänstesektorn som får ökad produktivitet. För de små företagen är tillgång till utländskt kapital, teknologi och internationella nätverk extra viktiga för att företagen ska kunna utvecklas. Jämför man känsliga med icke känsliga branscher de positiva effekterna faktiskt starkare i just de känsliga branscherna.

Hur ska man tolka resultatet?

Utländska investeringar är viktiga för Sverige, de ger tillgång till nya marknader, ny teknologi och finansiering, vilket är särskilt viktigt för små företag. Det visar sig i en ökad produktivitet i företag som blir utlandsägda oavsett om förvärven sker i känsliga branscher som livsmedelsförsörjning eller hälso- och sjukvård mm. Den ekonomiska aspekten och risken att granskningsmekanismen leder till att många investeringar styrs om till andra länder, eller aldrig blir av, är därför viktig att ta i beaktande. Eftersom vi fann störst positiva effekter i de mycket små företagen är det viktigt att denna process inte blir alltför belastande för dem. De kan behöva någon form av extra stöd i denna process.

Men måste inte säkerhet gå före produktivitet?

Säkerhet är viktigt men det behöver också ske en rimlig avvägning mellan förlorad nytta av uteblivna investeringar och säkerhetsriskerna som kan följa av investeringar. I vissa fall måste säkerhetsaspekter gå före ekonomiska effekter. I andra fall kan i stället säkerhetsrisken vara liten, men de ekonomiska vinsterna då företaget får en utländsk ägare mycket stora.

Varför är det här viktigt?

Det är viktigt att granskningsmekanismen i Sverige inte uppfattas som tuffare än den i andra länder. Det skulle kunna leda till att vi tappar konkurrenskraft i Sverige, eller att andra länder svarar med samma mynt mot Sverige och gör våra investeringar där svårare. Multinationella företag med verksamhet i flera länder bidrar till spridning av teknologi och kunskap. De skapar sysselsättning och bidrar till ekonomisk utveckling. Detta gäller såväl utgående svenska investeringar som utländska företags investeringar i Sverige.

För en liten öppen ekonomi som Sverige är internationell handel och investeringar extra viktiga. I Sverige och de flesta utvecklade länder sker dessutom sedan länge en omvandling från tillverkningsindustri mot mer kunskapsintensiv produktion i tjänstesektorn. Det behövs mer kunskap både i Sverige och internationellt om hur utländska investeringar påverkar företag i tjänstesektorn. Jag hoppas att den här rapporten bidrar till att bygga kunskap om de utländska investeringarnas betydelse för såväl de små tjänsteföretagen som investeringar i känsliga branscher.