Namibia – ett utvecklingssamarbete på EU-nivå

I februari 2022 inledde Kommerskollegium ett utvecklingssamarbete med Namibia. Samarbetet är en del av ett större EU-projekt, som syftar till att öka landets deltagande i internationell handel och bidra till Namibias ekonomiska tillväxt.

Namibia har sedan 2016 ett frihandelsavtal med EU. Utvecklingssamarbetet syftar till att underlätta implementeringen av frihandelsavtalet och därmed öka Namibias tillgång till EU:s inre marknad. Samarbetspartner är Namibias ministerium för handel och industrialisering, Ministry of Industrialisation and Trade (MIT) och standardiseringsorganet Namibia Standards Institution, (NSI).

Twinning-projekt finaniserat av EU

Samarbetet är en del av ett EU-projekt, ett så kallat EU-Twinning, som pågår i två år. Det genomförs tillsammans med flera andra organisationer: Swedac, Svenska Institutet för Standarder (SIS), och motsvarande tyska myndigheter. Twinning-samarbetet kompletterar ett större EU-finansierat projekt – ”Support to the Economic Partnership Agreement Implementation Plan in Namibia”.

Ett projekt i två delar

Twinning-projektet har två beståndsdelar. En del fokuserar på att harmonisera standarder och kvalitetsaspekter för att underlätta handelsflöden. För denna del ansvarar Swedac, SIS och fem tyska organisationer. Den andra delen drivs av Kommerskollegium och handlar om tekniska handelshinder. Kommerskollegiums roll är att stärka de namibiska institutionernas kapacitet att hantera och minska förekomsten av onödiga tekniska handelshinder, för att underlätta handel.

Vad är ett tekniskt handelshinder?

Alla länder har rätt att reglera vilka krav som ska finnas på en vara. Reglerna kan exempelvis ställa krav på produktion eller märkning av en vara. Syftet är att se till att det finns säkra produkter. Grunden för att reglera är oftast människors och djurs hälsa och/eller miljöskäl. När olika länder ställer olika krav på samma varor så att reglerna skiljer sig, blir det svårt att handla över gränserna – tekniska handelshinder uppstår. I WTO:s TBT-avtal behandlas tekniska handelshinder, och i det som kallas TBT-kommittén samarbetar alla WTO-länder för att försöka minska förekomsten av dem. Genom att använda internationella standarder som grund för regleringen kan risken för handelshinder minska.

Så stöttar vi inom tekniska handelshinder

Kommerskollegium arbetar för att stärka NSI:s och MIT:s kapacitet att följa WTO:s avtal om tekniska handelshinder. Det sker exempelvis genom att vi:

  • utbildar regelgivare och branschorganisationer om tekniska handelshinder
  • arrangerar studiebesök på WTO:s kommittémöte om tekniska handelshinder i Genevé
  • guidar företag, branschorganisationer och myndigheter i användandet av WTO:s digitala system för notifieringar om regeländringar
  • bidrar till att etablera Namibias nationella kommitté för tekniska handelshinder.


För att sprida kunskap som kan leva vidare och bidra till långsiktig förändring, arbetar Kommerskollegium med ett coachande partnerskap. Det innebär att vi agerar mentorer medan våra samarbetspartner har stort ansvar att utföra arbetet.

Det långsiktiga målet: Ökat välstånd i Namibia

Idag består Namibias export i stor utsträckning av produkter inom gruvnäring och fiske, med låg grad av förädling. De största exportmarknaderna är Sydafrika och Kina. Genom att öka kunskaperna om tekniska handelshinder, har Twinning-projektet som mål att underlätta handel och göra Namibia mer konkurrenskraftiga på den europeiska marknaden. Något som i förlängningen kan bidra till ökad tillväxt, fler arbetstillfällen och välstånd för den namibiska befolkningen.