Internationell handel under utveckling

Den internationella handeln och handelsmönstren utvecklas och förändras ständigt. De senaste decennierna har fragmenteringen ökat och det har blivit vanligare att produktionen av en vara sker i flera olika länder. Men handeln påverkas också av den teknologiska och samhälleliga utveckling som pågår just nu – den fjärde industrirevolutionen.

Efter andra världskriget har världshandeln växt fortare än ekonomin i stort. Enligt Världsbanken utgör nu exporten av varor och tjänster runt 30 procent av världens samlade ekonomi. Motsvarande andel 1992 var 21 procent och 1950 12 procent. Världsekonomin är med andra ord mycket mer beroende av handel idag än för bara några årtionden sen. Men handeln har inte bara ökat, den har också förändrats.

Fragmentering av produktionen i globala värdekedjor

På grund av de möjligheter informationstekniken skapar har helt nya handelsmönster uppstått. Produktionen har fragmenterats och sker nu på olika platser i världen, på ett sätt som inte gick tidigare. Samtidigt koncentrerar sig gamla industriländer som Sverige alltmer på forskning och utveckling, design och marknadsföring. Begreppet globala värdekedjor används ofta för att beskriva en international produktions- och leveranskedja, där olika delar av produktionen sker i olika länder.

Ökad specialisering

Utvecklingen av globala värdekedjor under 90 och i början av 00-talet kommer dels av den tekniska utvecklingen men också genom att handelshinder såsom exempelvis tullar minskats.

En liberalisering av handeln har skett, bland annat via regionala handelsavtal.

Utvecklingen har skapat möjligheter för företag att dela upp sin produktion i olika steg och specialisera sig ytterligare. Detta har lett till att handeln med varor och tjänster har ökat ytterligare världen över.

Den fjärde industrirevolutionen

Samtidigt håller handeln på att ändras. Det är en följd av att världen är på väg in i en era av mycket snabb teknologisk utveckling. Utvecklingen brukar kallas den Fjärde industrirevolutionen, Fourth Industrial Revolution, eller 4IR. Trots namnet handlar det mer om en evolution än en revolution, eftersom nya teknologier ofta uppstår ur de gamla.

Varuproduktionen ändras

Den fjärde industrirevolutionen kommer att påverka hela processen i varuproduktionen – från start till slut. De nya digitala teknologierna kommer att påverka handeln genom att:

  • Transport- och logistikhantering förbättras och transaktionskostnader sänks.
  • Ändra handels innehåll – från varor till tjänster och data.
  • Ändra produktionsprocesser och var produktionen sker. Produktionen blir mer geografiskt utspridd, självkörande och ytterligare automatiserad.

Företagen kommer sannolikt att göra affärer på nya sätt, baserade på möjligheter som de nya digitala teknologierna medför.

Nya produktionstrender

Utvecklingen kommer också att påverka hur och vad företag producerar. Fem produktionstrender syns redan nu:

  • Automatisering av fysiska och digitala produktions- och beslutsprocesser.
  • En rörelse mot massanpassning av varor.
  • Fler företag baserar sin verksamhet på tjänster.
  • Ökad specialisering.
  • Produktion i så kallade ekosystem istället för i globala värdekedjor.

Påverkar internationell handel

Automatiserade processer och utspridd produktion kommer att få stor påverkan på handeln. En produktion som flyttar närmare kunderna kan exempelvis leda till att den internationella handeln minskar i vissa fall. Dessutom kan utformningen av värdekedjor ändras som en följd av att produktionen sker på flera ställen – istället för på ett. Förutom närheten till kunderna vill företag även vara nära centrum för samarbete och innovation, så kallade hubbar. Detta kommer också att förändra hur varor produceras.

Även handelsflöden ändras eftersom omorganiserade värdekedjor leder till att varor och tjänster produceras på nya ställen. Handelsdeltagandet kommer också att ändras för både länder och företag. Omorganiserade värdekedjor gör att nya länder blir importörer av insatsvaror och exportörer av de produkter som nu produceras i landet.

För företagen, ofta små och medelstora företag, ger nya teknologier dem möjligheten att ingå i andra företags värdekedjor och bli del av produktionen.

Det är dock svårt att bedöma exakt hur 4IR kommer att utvecklas, inte minst vilka teknologier som kommer att bli dominerande.