Tjänstehandel – en ökande del av internationell handel

Har du någon gång varit på utlandssemester eller ringt ett telefonsamtal till ett annat land? I så fall har du varit delaktig i den internationella tjänstehandeln. När ett utländskt byggföretag arbetar i Sverige handlar det också om tjänstehandel. Tjänstehandel inkluderar till exempel turism, IT-tjänster, byggtjänster, transporttjänster, sjukvårds- och utbildningstjänster.

Världshandelsorganisationen WTO definierar tjänstehandel som:

  • Gränsöverskridande handel. En tjänst levereras från ett lands territorium till ett annat. Ett telefonsamtal över en landsgräns är ett exempel på detta.
  • Konsumtion utomlands. En person eller ett företag konsumerar en tjänst i ett annat land, till exempel turism.
  • Lokal etablering. Ett företag etablerar sig i ett annat land och levererar tjänster.
  • Tillfällig personrörlighet. En person besöker tillfälligt ett annat medlemsland för att leverera eller utföra en tjänst, till exempel konsultarbete.

En väl fungerande tjänstesektor är idag nödvändig för att skapa ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. Enligt WTO står nu tjänstesektorn för runt 50 procent av sysselsättningen i världen.

Sveriges tjänstehandel

En knapp tredjedel av Sveriges utrikeshandel består av tjänster. Den svenska tjänsteexporten handlar framförallt om resor, tele-, data- och informationstjänster och transporter. Drygt hälften av vår totala tjänsteexport går till andra EU-länder. Då tjänsteföretag ofta är mycket personalintensiva har utländska tjänsteföretag som etablerat sig i Sverige dessutom stor betydelse för svensk sysselsättning.

Sverige importerar allra flest tjänster från andra EU-länder och liksom för exporten så importerar svenska företag allra mest tjänster som resor, tele,-data- och informationstjänster och transporter.

Statistiken för den svenska tjänstehandeln utgår dock inte ifrån exakt samma definition på tjänstehandel som används av till exempel WTO. Bland annat ingår inte tjänster som levereras genom lokalt etablerade dotterbolag i den svenska tjänstehandelsstatistiken.

Tjänstehandeln ökar globalt

Teknikutvecklingen, inte minst digitaliseringen, har medfört att tjänstehandeln ökat snabbt de senaste decennierna och tjänstehandeln växer snabbare än varuhandeln. Denna utveckling har också lett till en stor ökning av gränsöverskridande transaktioner och gjort det möjligt för fler och mindre företag att handla internationellt, genom till exempel internetsajter och digitala marknadsplatser.

Världshandelsorganisationen WTO förutspår att tjänstehandeln kommer att fortsätta att öka, allteftersom denna typ av handel underlättas. Till 2040 tror WTO att tjänstehandelns andel av den totala världshandeln kommer att öka med 50 procent.

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegium hjälper privatpersoner och företag som möter hinder för tjänstehandeln inom EU/EES. Vi tar även fram underlag till Utrikesdepartementet inför tjänstehandelsförhandlingar i WTO och EU.

Kommerskollegium arbetar också för att våra nationella regelverk överensstämmer med det som Sverige förbundit sig till i WTO:s tjänstehandelsavtal och i EU:s frihandelsavtal. Vi analyserar dessutom kontinuerligt utrikeshandelns utveckling.

Tjänstehandeln i siffror – använd vår interaktiva statistik

Statistiken för tjänstehandeln går att följa på vår webb genom klickbara diagram.

Sveriges tjänsteimport och tjänsteexport
Vilka länder handlar Sverige tjänster med?
Vilka tjänster exporterar och importerar svenska företag?