Handelshinder

För att handel ska fungera smidigt över gränserna krävs transparens, förutsägbarhet och att det inte finns onödiga handelshinder. Därför arbetar EU-länderna både enskilt och gemensamt för att försöka undanröja handelshinder. I Sverige har Kommerskollegium en central roll i nära samarbete med Utrikesdepartementet, EU-kommissionen, branschorganisationer och de svenska ambassaderna.

Handelshinder är olika slags åtgärder som hindrar eller försvårar handeln med export av varor och tjänster, samt gränsöverskridande etableringar eller investeringar.

Länder har i alla tider upprättat handelshinder mot omvärlden. Skälen har varit allt från att man har velat gynna inhemsk produktion till att utestänga hälsofarliga varor från marknaden.

Regelverk ska förebygga omotiverade handelshinder

På EU:s inre marknad ska det inte finnas handelshinder. Enligt fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt ska den inre marknaden ”omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs" (artikel 26.2).

Även de frihandelsavtal som EU ingått med länder utanför EU innehåller regler som säger att handeln inte ska hindras på något omotiverat sätt.

EU:s handel med ett stort antal länder regleras också av överenskommelser i Världshandelsorganisationen (WTO). Icke-diskriminering gäller i WTO.

Höga tullar och diskriminering vanliga handelshinder

Höga tullar, diskriminerande skatter, omotiverade krav på varor och tjänster och tester av redan godkända produkter och nationella standarder är några av de vanligaste handelshindren.

Ett handelshinder kan också vara att företag har problem att delta i offentliga upphandlingar. När det gäller tjänstehandeln kan regler som ställer särskilda krav på utländska tjänsteföretag och arbetsmarknadsvillkor vara handelshinder.

Företag som drabbas av handelshinder

Företag kan anmäla till Kommerskollegium om de drabbas av handelshinder.  Vi går också ut och frågar företag om deras erfarenheter.

En del handelshinder rapporteras till Solvit, Kommerskollegiums kostnadsfria tjänst som personer och företag kan vända sig till om de drabbas av  handelshinder på EU:s inre marknad. Det kan bero på att myndigheter i EU inte följer EU-lagstiftningen, eller tolkar den annorlunda.