Handelshinder

För att handel ska fungera smidigt över gränserna krävs att det inte finns onödiga handelshinder. Därför arbetar länderna enskilt och gemensamt för att försöka undanröja handelshinder. I Sverige har Kommerskollegium en central roll.

Handelshinder är olika slags åtgärder som hindrar eller försvårar handeln med varor och tjänster, etablering eller investeringar, både vid import och export.

Länder har i alla tider upprättat handelshinder mot omvärlden. Skälen har varit allt från att man har velat gynna inhemsk produktion till att utestänga hälsofarliga varor från marknaden.

Avtal minskar handelshinder

På EU:s inre marknad ska det inte finnas handelshinder. Enligt artikel 26.2 i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt ska den inre marknaden ”omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs.

Även de frihandelsavtal som EU ingått med länder utanför EU innehåller regler som säger att handeln inte ska hindras på något otillbörligt sätt.

EU:s handel med ett stort antal länder regleras också av överenskommelser i Världshandelsorganisationen (WTO). Icke-diskriminering gäller i WTO.

Höga tullar och skatteregler vanliga hinder

Höga tullar, diskriminerande skatter, omotiverade krav på varor och tjänster och tester av redan godkända produkter och nationella standarder är några av de vanligaste handelshindren.

Ett handelshinder kan också vara att företag har problem att delta i offentliga upphandlingar. När det gäller tjänstehandeln kan regler som ställer särskilda krav på utländska tjänsteföretag och arbetsmarknadsvillkor vara handelshinder. Även korruption är ett handelshinder.

Företag som stöter på handelshinder

Företag kan anmäla till Kommerskollegium om de stöter på handelshinder, men vi går också ut och efterfrågar uppgifter om företagens erfarenheter.

En del handelshinder rapporteras till Solvit, Kommerskollegiums gratistjänst som bland annat företag kan vända sig till om de stöter på handelshinder på den inre marknaden. Den typen av handelshinder beror på att myndigheter i inremarknadsländer inte följer eller tolkar EU-lagstiftningen annorlunda.