Kommerskollegiums arbete med handel och bistånd

Genom ett utvecklingssamarbete med Kommerskollegium får utvecklingsländer bättre förutsättningar att öka sin handel med andra länder och minska sitt beroende av bistånd. Vi är experter på hur en väl utformad handelspolitik kan bidra till välstånd: stärkt tillväxt, fler jobb och minskad fattigdom.

Fyra män står brevid varandra och ler, två skakar hand.

Liberia ville utveckla sin handelspolitik och gå med i Världshandelsorganisationen WTO. Efter flera års arbete med stöttning och utbildning från Kommerskollegiums medarbetare lyckades landet gå med i organisationen. 

Kommerskollegiums utvecklingssamarbeten syftar till att stärka handelskompetensen i låg- och medelinkomstländer, med utgångspunkt i Agenda 2030. Det övergripande målet är att skapa goda förutsättningar för utvecklingsländer att delta i internationell handel och bidra till hållbar utveckling.

Olika sorters utvecklingssamarbeten

Kommerskollegiums utvecklingssamarbeten kan se ut på flera olika sätt:

Utbildande insatser – Trade Academy

Trade Academy är vår handelspolitiska utbildning, som syftar till att stärka individer i utvecklingsländer. Vi har två olika utbildningar med olika inriktning: Trade Academy Trade Policy riktar sig till tjänstemän på myndigheter. Trade Academy Trade Promotion riktar sig till personer som arbetar med exportfrämjande insatser.

Samarbeten med länder och regioner

Vi ingår långsiktiga samarbeten med enskilda länder (bilateralt samarbete) eller med hela regioner (regionalt samarbete). Syftet med de långsiktiga samarbetena är att stärka de individuella och institutionella förmågorna i landet eller regionen att bedriva internationell handel.

Stöd till exportörer – Open Trade Gate Sweden

Genom Open Trade Gate Sweden arbetar vi för att främja export från utvecklingsländer till Sverige och EU. Vi guidar exporterande företag och branschorganisationer i frågor om regelverk, krav för produkter och marknaden, samt hjälper företagen att knyta kontakter på den svenska marknaden. Vi ingår också långsiktiga samarbeten med företag och branschorganisationer, i syfte att öka kunskaperna om den europeiska och svenska marknaden. 

De företag som ingår i våra långsiktiga samarbeten väljs bland annat ut på grund av att de erbjuder varor eller tjänster som efterfrågas på den svenska marknaden. Det gör att även svenska företag som vill importera varor från ett utvecklingsland kan få råd och stöd från Open Trade Gate Sweden. Läs mer om det här:

Handla med utvecklingsländer

Detta kännetecknar vårt arbete

Kommerskollegium är experter på handel. Vi kan EU:s inre marknad, EU:s handelspolitik och vad det innebär att handla med EU. Utöver detta kännetecknas vårt utvecklingssamarbete av fyra saker:

 • Tjänstemannaperspektivet
  Vi arbetar dagligen med samma frågor som våra samarbetspartner. På så sätt är vi kollegor.
 • Genomgående hållbarhetstänk
  Vi uppmärksammar handelns påverkan på hållbarhet. Det märks i våra mål, i vårt dagliga arbete och i hur vi förmedlar kunskap.
 • Efterfrågan styr arbetet
  Vi bidrar med det våra samarbetspartner behöver och efterfrågar. Inget land är det andra likt.
 • Ett coachande arbetssätt
  Vi arbetar stöttande, snarare än att själva utföra arbetet. Bara då kan vi se till att kunskap sprids vidare, och bidra till långsiktig förändring.

Så styrs utvecklingssamarbetet

Kommerskollegiums utvecklingssamarbete är en del av det svenska biståndet. Verksamheten finansieras av Sveriges biståndsbudget och vi arbetar i enlighet med svensk biståndspolicy. De länder vi samarbetar med finns med på OECD/DAC:s lista över utvecklingsländer. Utöver styrningen i biståndspolicyn får Kommerskollegium årliga riktlinjer från regeringen. De kan exempelvis tala om att vissa länder eller frågor ska prioriteras för biståndet det aktuella året. Samtidigt kan Kommerskollegium göra egna prioriteringar inom verksamheten baserat de behov vi ser.

Med mål och resultat i fokus

Kommerskollegiums utvecklingssamarbete är mål- och resultatstyrt. Tillsammans med våra samarbetspartner sätter vi upp långsiktiga och kortsiktiga mål, med förändringsteori som grund. Det innebär att vi gör ett antagande om vilka effekter varje insats förväntas leda till. De globala målen i Agenda 2030 genomsyrar vårt utvecklingssamarbete, och hållbarhet är därför alltid integrerat i de mål vi sätter upp.