Varuhandel – en stor del av Sveriges utrikeshandel

Varuhandeln står för knappt 70 procent av Sveriges totala utrikeshandel. Varuexporten är viktig för den svenska ekonomin, men importen är en förutsättning för att många svenska företag överhuvudtaget ska kunna exportera. Transportmedel är vår allra vanligaste exportvara.

Transportmedel såsom personbilar och lastbilar är den enskilt största varugruppen och står för 13 procent av Sveriges varuexport. Men Sverige exporterar också varor som till exempel maskiner, läkemedel, trävaror, pappersmassa och papper samt järn och stål.

Runt 65 procent av den svenska varuexporten går till länder på EU:s inre marknad. Mest exporterar vi till Tyskland, Norge, USA, Danmark och Finland.

Import nödvändig för export

En vara kan bestå av många beståndsdelar och dessa delar produceras inte alltid i ett och samma land. En bil består exempelvis av maskindelar från flera olika länder. Därför är importen ofta en förutsättning för att kunna exportera. Vi i Sverige importerar det vi själva inte kan producera eller det som är mer kostnadseffektivt att importera. Importen används för att producera nya varor men också för direkt konsumtion.

Den internationella handeln innebär på så sätt att länder kan specialisera sig på den varuproduktion som landet har bäst förutsättningar för och det som de inhemska företagen gör bäst. I Sverige och Finland finns till exempel en stor skogsindustri, medan Danmark generellt sett har en större jordbruksnäring.

Svenska företag importerar varor från många olika länder runtom i världen, och särskilt från de nordiska länderna, Tyskland, Nederländerna och Kina. Från länder på EU:s inre marknad i stort importerar Sverige framförallt bilar, råolja och oljeprodukter, transportmedel, livsmedel, el- och teleutrustning och järn och stål.

Fri rörlighet för varor inom EU

Handeln med varor inom EU omfattas av principen om fri rörlighet. Det innebär att en vara ska kunna köpas och säljas fritt, oberoende av i vilket EU-land varan har sitt ursprung. Idag går mer än två tredjedelar av EU:s totala varuexport till ett annat medlemsland.

EU:s varuhandel är också viktig i ett internationellt perspektiv. Varuhandeln mellan EU-länderna står för knappt 40 procent av hela världens varuhandel.
Sedan Sverige gick med i EU har den svenska varuexporten till länder på EU:s inre marknad ökat med 285 procent i löpande priser. 

De varor som svenska företag exporterar skiljer sig något beroende på om de exporterar inom EU eller utanför, framförallt vad gäller läkemedel. Det är den enda större varugrupp där mindre än hälften av exporten går till andra EU-länder. Svenska företag exporterar alltså mer läkemedel till länder utanför EU än till länder inom EU.

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegium hjälper privatpersoner och företag som möter hinder för varuhandeln inom EU/EES. Vi tar även fram underlag till Utrikesdepartementet inför handelsförhandlingar i WTO och EU. Vi analyserar dessutom kontinuerligt utrikeshandelns utveckling.

Varuhandeln i siffror – använd vår interaktiva statistik

Statistiken för varuhandeln går att följa på vår webb genom klickbara diagram.

Sveriges varuimport och varuexport
Vilka länder handlar Sverige varor med?
Vilka varor exporterar och importerar svenska företag?