De fyra friheterna – basen i den inre marknaden

En viktig hörnsten i EU-samarbetet är att det ska vara enkelt att handla, resa och flytta mellan EU-länderna. Därför samarbetar EU-länderna för att se till att de fyra friheterna på EU:s inre marknad fungerar som det är tänkt.

Titta på den här filmen för att få reda på vad den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital innebär.

Målet med den inre marknaden är att bidra till en god ekonomisk utveckling i Europa. Förutom EU:s medlemsländer ingår också Norge, Island och Liechtenstein i EU:s inre marknad och totalt handlar det om 450 miljoner konsumenter och runt 20 miljoner företag.

Att göra affärer mellan Malmö och Marseille ska vara lika lätt som mellan Malmö och Malung.

Tanken med den inre marknaden är att varor, tjänster, personer och kapital ska kunna röra sig fritt - utan att hindras av tullar, avgifter, diskriminering eller nationella krav. Att göra affärer mellan Malmö och Marseille ska vara lika lätt som mellan Malmö och Malung.

Fri rörlighet för varor

Den första friheten handlar om att medborgare och företag fritt ska kunna handla en vara, oavsett var den kommer ifrån. För att möjliggöra det har EU tagit bort tullar och andra gränshinder. För många varor har det också tagits fram gemensamma regler så att kraven är desamma i alla medlemsländer. Alla krav som en vara måste uppfylla är dock inte gemensamma inom EU.

Om ett EU-land skulle vilja stoppa en vara från ett annat EU-land krävs att grundläggande samhällsintressen behöver skyddas, exempelvis miljö, hälsa och säkerhet. Åtgärderna måste även vara absolut nödvändiga, proportionerliga och så lite handelshindrande som möjligt.

Fri rörlighet för tjänster

Precis som för varor är grundprincipen att tjänster ska få röra sig fritt inom EU. Ett medlemsland får därför normalt sett inte hindra ett företag från att sälja en tjänst om företaget har tillstånd att sälja tjänsten i hemlandet. Jämfört med vad som gäller för varuhandeln finns det få EU-gemensamma regler för enskilda tjänstesektorer.

Fri rörlighet för personer

Den fria rörligheten för personer handlar om EU-medborgares rätt att resa till och stanna i ett annat EU-land för att arbeta, studera, söka jobb, starta egen verksamhet eller leva där som pensionär. Grundprincipen är att EU-medborgare ska ha rätt till samma förmåner som värdlandets medborgare. Det gäller till exempel anställning, lön, arbetsvillkor samt sociala och skattemässiga förmåner. En medborgare i ett EU-land får alltså inte diskrimineras i andra EU-länder på grund av sin nationalitet.

Fri rörlighet för kapital

Den fjärde och sista friheten i EU:s inre marknad handlar om att kapital ska kunna röra sig fritt inom unionen. Mer konkret innebär detta att EU-medborgare och företag utan hinder ska kunna utföra betalningar eller överföra kapital för investeringar i andra medlemsstater. Den fria rörligheten för kapital är en viktig förutsättning för att övriga friheter ska kunna utnyttjas fullt ut.

Handla inom EU – principer och verktyg för företag

Den inre marknaden skapar effektivitet

Den inre marknaden skapar möjligheter för ett fritt flöde av idéer och kunskap, bland annat via universitetens utbytesprogram och inom de multinationella koncernerna. Det driver fram innovation, något som är nyckeln till tillväxt för kunskapsintensiva ekonomier. Den inre marknaden ger också företag möjlighet att växa och bidrar till ökad konkurrens.

Samtidigt är det ofrånkomligt att en effektiv inre marknad bidrar till att vissa mindre konkurrenskraftiga företag går i konkurs och att människor blir arbetslösa. Tanken är att detta ska kunna kompenseras av att mer innovativa och effektiva delar av ekonomin växer och efterfrågar arbetskraft.

Inte helt framme än

Inom EU har alltså tullar och gränshinder tagits bort, vilket stimulerar handel och tillväxt. Men många handelshinder finns inte vid gränsen utan inom ländernas egna nationella regelverk. EU arbetar för att minska sådana nationella regler som kan hindra handeln.

Att genomföra en fullt fungerande gemensam marknad i praktiken är svårt och mycket arbete återstår innan handeln mellan olika EU-länder är lika friktionsfri som inom länderna. På grund av olika språk och kultur kanske EU:s gemensamma marknad aldrig når hela vägen, men EU:s institutioner och medlemsländerna lägger ner mycket arbete på att förutsättningarna, i form av lagstiftning och administrativa rutiner, ska vara utformade på ett sådant sätt att EU-länderna ska kunna fungera som en gemensam marknad.

Kommerskollegium arbetar med den inre marknaden

I alla EU:s medlemsländer finns flera funktioner som ska hjälpa företag och medborgare att utnyttja den fria rörligheten. I Sverige samordnas många av insatserna av Kommerskollegium:

  • Vi hjälper medborgare och företag att lösa problem som uppstått därför att myndigheter inte tillämpar EU-rätten på rätt sätt.
  • Vi hjälper företag som har frågor om produktregler för varor.
  • Vi samordnar svenska synpunkter på andra länders förslag till nya tekniska produktregler - synpunkter som alla har möjlighet att lämna in.
  • Kommerskollegium granskar också myndigheters förslag till nya nationella varu- och tjänsteregler och deras beslut att stoppa varor på den inre marknaden.
  • Vi utreder också frågor åt Regeringskansliet angående den inre marknaden och deltar i olika arbetsgrupper och kommittéer inom EU.