Zambia – utvecklingssamarbete för ökad varuhandel

Zambia vill handla mer med andra länder. Under våren 2022 började därför Kommerskollegium och Ministry of Commerce, Trade and Industry i Zambia att samarbeta mot det målet. Syftet är att stärka ministeriets förmågor inom tekniska handelshinder, för att zambiska företag ska få bättre förutsättningar att delta i den internationella handeln.

Tidigare har Kommerskollegium samarbetat med Zambia för att utveckla handelsutbildningarna på ett antal zambiska universitet. Nu ligger fokus på varuhandel och att stärka den zambiska regeringen inom det som kallas tekniska handelshinder. Termen beskriver regelverk som ska finnas där de är nödvändiga av exempelvis säkerhets- eller miljöskäl, men som inte ska finnas där de inte behövs. Samarbetet pågår i fyra år.

Stärkt kompetens och nya arbetssätt

Samarbetet syftar till att stärka handelsministeriets kompetenser och arbetssätt kring de regelverk som är nödvändiga för att exportera zambiska varor till nya marknader. Det handlar exempelvis om att se till att zambiska regler för olika varor går i linje med internationella standarder, för att undvika onödiga hinder för handel. Projektet tar i första hand sikte på att underlätta handel i den egna regionen, Södra Afrika. Men Zambia har även ingått internationella handelsavtal och en del av samarbetet handlar därför om hur Zambia kan genomföra och dra fördel av dessa avtal.

Ambitionen är att både öka och bredda Zambias export, samt att landet ska exportera fler färdiga varor.

Anders Karlsson, expert på tekniska regler

En ny enhet för tekniska handelshinder

Sedan samarbetet inleddes har en ny enhet med ansvar för tekniska handelshinder bemannats på handelsministeriet i Lusaka. Enheten – Department for Technical Regulation (DTR) – består av sju personer och har till uppgift att sprida kunskap till myndigheter, branschorganisationer och företag om hur de kan bidra till bättre produktregler. Enheten granskar också produktregler som tas fram och utformningen av regler om hur producenter ska se till att produkterna lever upp till kraven (så kallad conformity assessment). Framöver ska den också kunna utvärdera effekter av zambiska regler, samt avgöra hur regler som tas fram i andra länder påverkar den zambiska exporten.

Ett coachande samarbete

I Kommerskollegiums samarbete med den nya enheten ingår att öka kompetensen att analysera det egna landets och andra länders produktregler som påverkar handel. Men också att guida i hur handelsavtal som Zambia har skrivit under kan bli nationella arbetssätt och nya rutiner. Kommerskollegiums Anders Karlsson är expert på tekniska regler och arbetar på plats inom den nya enheten. Han betonar att arbetssättet är coachande: Kommerskollegium ger stöd och verktyg medan tjänstemännen på enheten genomför arbetet.

– Det är en lärandeprocess. Jag fungerar som en mentor som bidrar med faktakunskaper, men det är de zambiska tjänstemännen som bäst hittar lösningarna utifrån landets förutsättningar, berättar han.

Från råvaror till förädlade varor

Ambitionen är att både öka och bredda Zambias export, samt att landet ska exportera fler färdiga varor. Idag exporterar landet främst råvaror som koppar och kobolt, medan andra länder producerar själva produkten och får förädlingsvärdet . Genom att exportera färdiga varor kan zambiska företag ta mer betalt. Även det zambiska folket vinner på att varorna anpassas för en internationell marknad, då kraven på säkerhet ökar. Ofta både på inhemska produkter och exportvaror, eftersom de krav som ställs på exportvaror ger synergier för varor som säljs inom landet.

– Ju närmare slutanvändaren och ju större förädlingsvärde – desto större roll spelar regelverken, menar Anders Karlsson.

Hållbarhet som en röd tråd

Hållbarhet går som en röd tråd genom samarbetet. En av Kommerskollegiums viktigaste uppgifter är att sprida kunskap om Regulatory Impact Assessment (RIA). RIA handlar om att analysera konsekvenserna av ett regelverk i form av kostnader och vinster i samhället men bör också ta upp social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Kommerskollegium gör också andra insatser på hållbarhetsområdet, som att kartlägga vilka kunskaper som finns inom ämnet på institutionell och individuell nivå, ge föreläsningar på universitetet och hålla workshoppar.

Zambia är ett land med väldigt stor potential och många välutbildade människor, som kan bidra positivt till landets utveckling.

Anders Karlsson, expert på tekniska regler

Målet: Hållbar tillväxt och minskad fattigdom

Stärkta kunskaper och nya arbetssätt ska alltså bidra till att integrera Zambia i den internationella handeln och öka exporten inom nya sektorer. Målet är en hållbar och inkluderande tillväxt som minskar fattigdomen i landet. Anders Karlsson har redan sett stora framsteg och är hoppfull:

- Zambia är ett land med väldigt stor potential och många välutbildade människor, som kan bidra positivt till landets utveckling, avslutar Anders Karlsson.