Nya varuregler måste anmälas till EU-kommissionen

Om ett EU-land vill införa nya regler för varor, så kallade tekniska regler, måste det anmälas till EU-kommissionen. Syftet är att kommissionen och andra medlemsländer ska kunna påverka och kanske förhindra att EU-landet inför den tekniska regeln – om den riskerar att hindra handeln mellan EU-länderna.

I EU:s grundfördrag Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, slås det fast att fri rörlighet för varor ska gälla inom EU:s inre marknad. Förutom EU:s medlemsländer ingår också Norge, Island och Liechtenstein i den inre marknaden och länderna arbetar aktivt för att minimera risken för handelshinder mellan länderna. Under 2020 ingår även Storbritannien i den inre marknaden.

Potentiella handelshinder ska upptäckas tidigt

Om olika medlemsländer har olika varuregler, så kallade tekniska regler, eller om reglerna är oklara kan det försvåra handeln. Därför finns ett tvingande EU-direktiv som säger att alla medlemsländer som vill införa nya eller ändrade tekniska regler, måste anmäla förslag till en teknisk regel till EU-kommissionen. Kommissionen sprider vidare förslaget till resten av EU-länderna med hjälp av en databas, Tris-databasen. Syftet är att andra medlemsländer och kommissionen ska kunna reagera utifall den tekniska regeln strider mot EU-rätten. Alla länder som vill lämna synpunkter på förslaget har tre månader på sig att göra det, under denna tid får medlemslandet inte införa den tekniska regeln.

Även Schweiz och Turkiet är med i det här samarbetet. Dessa länder ingår visserligen inte i den inre marknaden men de har tillsammans med EU beslutat sig för att anmäla sina tekniska regler till kommissionen. Syftet är att underlätta handeln mellan EU och de båda länderna.

Fakta: Tekniska regler

En teknisk regel ställer krav på varor och digitala tjänster. Det kan till exempel handla om hur en vara ska utformas eller märkas för att få säljas. Tekniska regler kallas också för tekniska föreskrifter.

Exportrestriktioner måste också anmälas

Enligt EU:s grundfördrag är det förbjudet för länder på EU:s inre marknad att införa restriktioner i exporten. I fördraget finns en möjlighet till undantag från förbudet, bland annat om anledningen är att skydda människors liv och hälsa. Sådana åtgärder måste också anmälas till EU-kommissionen och det anmälande landet måste kunna argumentera för att exportrestriktionen verkligen står i proportion med det som landet vill uppnå med restriktionen.

I samband med spridningen av coronaviruset och covid-19 har flera medlemsländer anmält att de vill införa exportförbud av skyddsutrustning. Samtliga medlemsländer har begärt att deras anmälningar ska ses som brådskande anmälningar.

Brådskande anmälningar

Medlemsländer kan skicka in brådskande anmälningar som handlar om åtgärder som ska hantera allvarliga och oförutsebara händelser. Det kan handla om skydd av folkhälsan, djur, växter, allmän säkerhet eller allmän ordning. När ett medlemsland gör en brådskande anmälningar måste det redovisa varför reglerna är nödvändiga föra att hantera en allvarlig och oförutsedd händelse.

Om EU-kommissionen godkänner anmälan som brådskande kan medlemslandet besluta om den tekniska regeln direkt. Medlemslandet behöver alltså inte vänta tre månader på att besluta om den nya regeln som i vanliga fall.

Kommerskollegium anmäler svenska förslag på tekniska regler

I Sverige är det myndigheter och Regeringskansliet som lämnar förslag på nya nationella tekniska regler. De måste då alltså anmäla sina förslag till EU-kommissionen via Kommerskollegium. Om Sverige till exempel vill införa nationella regler för hur släp till bilar ska kopplas, eller om en myndighet förbjuder användningen av en viss kemikalie, så måste det anmälas.

Kommerskollegium bevakar löpande de anmälningar som kommer in från andra länder till EU-kommissionens databas. Om kollegiet upptäcker något förslag som skulle kunna strida mot EU-rätten kan vi föreslå för Regeringskansliet att Sverige reagerar på det.

Eftersom EU-kommissionens Tris-databas till viss del är offentlig kan även företag, organisationer och privatpersoner bevaka vilka nya tekniska regler som är på gång i andra länder. Om de skulle upptäcka något problematiskt kan de tipsa Kommerskollegium om det.