Direktinvesteringar

Förutom att handla varor och tjänster över landsgränsen kan ett företag starta eller köpa upp ett företag i ett annat land. Det kallas direktinvestering. Andra exempel på sådana investeringar är fusioner, aktieägartillskott och lån till ett bolag i ett annat land.

För att det ska räknas som en direktinvestering, ska minst 10 procent av aktierna eller rösterna i företaget ägas av den utländska investeraren. Tioprocentströskeln ska avspegla intentionen hos investeraren att etablera en långsiktig relation och att få ett betydande inflytande över företaget.

I Sverige är det mest EU-länder som investerar

Huvuddelen av direktinvesteringarna i Sverige kommer från andra EU-länder och svenska direktinvesteringar görs också till största del inom EU.

Svenska företag investerar i andra länder mer än vad utländska företag investerar i Sverige. Det har gällt generellt under de senaste decennierna. Förhållandet kan ses som en indikation på att svenska företag framgångsrikt dragit nytta av sina konkurrensfördelar när de expanderar utanför en förhållandevis liten hemmamarknad.

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegium hjälper företag som möter hinder mot att etablera sig i andra länder inom EU/EES. Vi tar även fram underlag till regeringen inför förhandlingar i WTO och EU. Vi analyserar dessutom kontinuerligt utrikeshandelns utveckling. 

Direktinvesteringar i siffror – använd vår interaktiva statistik

Statistiken för direktinvesteringarna från och till Sverige går att följa på vår webb genom klickbara diagram.

Direktinvesteringar – tillgångar och flöden