Våra samarbeten med länder och regioner

Möte representanter Sverige och Liberia

Genom våra långsiktiga samarbeten stöttar vi regioner och länder att bli en del av den globala handeln. Våra insatser riktar sig mot utvecklingsländer, med målet att skapa hållbar handel.

Kommerskollegiums långsiktiga samarbeten syftar till att stärka de individuella och institutionella förmågorna i utvecklingsländer att bedriva internationell handel. Det är förmågor som bidrar till att öka tillväxten, skapa fler arbetstillfällen och minska fattigdomen. Samarbetena är en del av svenskt bistånd och är därför utan kostnad för våra samarbetspartners.

Utvecklingssamarbeten på institutionell nivå

Vi samarbetar med länder som finns med på OECD/DAC:s lista över utvecklingsländer – ofta svenska biståndsländer. Samarbetet sker på institutionell nivå, med till exempel myndigheter eller departement, och kan vara bilateralt eller regionalt:

Bilaterala samarbeten

Ett bilateralt samarbete innebär att Kommerskollegium samarbetar med ett specifikt land. Exempel på bilaterala samarbeten är Kommerskollegiums samarbeten med Zambia, Namibia, Liberia och Ecuador.

Regionala samarbeten

Ett regionalt samarbete innebär att Kommerskollegium samarbetar med en viss region. Det kan till exempel handla om samarbete med Östafrika eller Östeuropa.

Just nu fokuserar vi på östra Europa och Afrika. 

Varje samarbete är unikt

Kommerskollegium är experter på handel och har erfarenheter från många olika länder. Men alla länder har olika förutsättningar och därför behöver arbetet alltid anpassas efter förutsättningar, behov och önskemål i det specifika landet eller regionen. Det kan till exempel handla om att:

  • öka kunskaperna om internationella regelverk
  • öka kunskaperna om vad som blir till hinder för handel
  • förbereda ett land för att ingå internationella handelsavtal
  • skapa arbetssätt för att implementera ingångna handelsavtal
  • skapa strukturer för samråd mellan olika parter, som myndigheter, branschorganisationer, företag och civilsamhälle.

Gemensamma insatser för långsiktig förändring

Våra samarbeten pågår ofta i flera år. Men effekten av våra insatser ska leva vidare mycket längre än så. Vår ambition är att bidra med långsiktig kapacitetsutveckling: Kunskaper och arbetssätt som skapar varaktig förändring. Det kan vi bara göra om ambitionen är ömsesidig. Det viktiga är därför inte vad vi förmedlar, utan hur kunskaper och arbetssätt tas vidare till fler i samarbetslandet eller -regionen. Vi arbetar i partnerskap där vi gör gemensamma åtaganden. Först då kan vi skapa hållbar tillväxt genom handel.