Så påverkar du standarder inom EU

För att underlätta för den fria rörligheten för varor och undvika att handelshinder uppstår har EU en metod för harmonisering av tekniska regler, så kallade harmoniserade standarder. Här har även tillverkarna ett ansvar och frivilliga standarder spelar en central roll. Det finns flera sätt för svenska aktörer att påverka arbetet med standarder.

EU-arbetet om standarder

EU-kommissionen ger i uppdrag till de europeiska standardiseringsorganen (Cen, Cenelec och Etsi) att ta fram harmoniserade standarder. Dessa uppdrag kallas begäran om standardisering eller standardiseringsmandat. Syftet är att undvika detaljerade tekniska krav i lagstiftningen. En harmoniserad standard vägleder företagen i arbetet med att uppnå allmänna krav på exempelvis säkerhet och prestanda.

Myndigheter, branschorganisationer, företag och enskilda har möjlighet att med olika grad av engagemang påverka kommissionens begäran om att utarbeta en standard och standardiseringsorganens utformning av harmoniserade standarder.

Detta påverkansarbete kan till exempel ske genom att delta i europeiska kommittéer och svenska spegelkommittéer. Intressenter kan också vara med att påverka standardiseringsarbetet genom att aktivt delta i den svenska samordningsprocessen, som leds och samordnas av Kommerskollegium.

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegium är remissinstans för nya förslag till EU:s standardiseringsmandat. Mandatförslag remitteras från kommissionen inför kommittémöten men behandlas också genom ett skriftligt förfarande däremellan. Kommerskollegium samlar in synpunkter från svenska intressenter och informerar Utrikesdepartementet om inkomna kommentarer, som utifrån kommentarerna fastställer en svensk ståndpunkt.

Mer om EU:s och Kommerskollegiums arbete med standarder

Felinda Wennerberg.jpg

Vill du påverka EU:s arbete med standardisering?

Eller har du en fråga? Kontakta mig!

Felinda Wennerberg

Telefon: 08-690 49 43

Kontaktformulär

De europeiska standardiseringsorganen

Skillnaden mellan tekniska föreskrifter och standarder

Tekniska föreskrifter: Varuregler som tas fram och tillämpas av myndigheter och är obligatoriska till sin karaktär.

Standarder: Frivilliga varuegenskaper och krav. Standarder tas fram i konsensus mellan olika aktörer, och drivs ofta av näringslivet. Även om standarder per definition är frivilliga kan myndigheter göra dem tvingande genom att hänvisa till dem i tekniska föreskrifter.