Påverka framtidens standarder

Standarder är ett viktigt verktyg för att undanröja tekniska handelshinder och underlätta handel, både inom och utanför EU. Här beskriver vi hur standardiseringsarbetet går till och hur ditt företag kan påverka och använda sig av standarder.

En standard beskrivs ofta som en gemensam lösning på ett problem. Den innehåller specifikationer för varor, processer eller tjänster som är frivilliga för företag att använda. Gemensamma standarder underlättar handel och gör att företag slipper anpassa sina produkter till olika krav på olika marknader.

Harmoniserade europeiska standarder

EU har ett särskilt system kopplat till framtagandet av standarder, där vissa standarder utarbetas av de europeiska standardiseringsorganisationerna (Cen, Cenelec och Etsi) på begäran av EU-kommissionen och i syfte att stödja EU:s lagstiftning. Sådana standarder, harmoniserade europeiska standarder, blir giltiga när de refereras till i Europeiska unionens officiella tidning, EUT. Processen för hur harmoniserade europeiska standarder ska utarbetas regleras i EU:s standardiseringsförordning.

Harmoniserade europeiska standarder är i de allra flesta fall frivilliga att använda och kan bland annat användas för att visa att produkten eller tjänsten lever upp till de allmänna krav som ställs i den EU-lagstiftning som standarden hör ihop med. På så sätt behöver inte en vara eller tjänst kontrolleras på annat sätt mot lagstiftningen.

I Sverige finns det tre olika standardiseringsorganisationer som deltar i standardiseringsarbetet på EU-nivå och internationellt: SIS (Svenska institutet för standarder), SEK Svensk Elstandard och ITS (Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen). De här organisationerna bevakar och tar fram standarder inom sina respektive områden i Sverige, inom Europa och internationellt.

För fram dina idéer och påverka kommande standarder

Myndigheter, branschorganisationer, företag och enskilda har möjlighet att vara delaktiga när standarder tas fram. Är man intresserad av att delta och påverka i standardiseringsarbetet rekommenderar vi att man kontaktar någon av de tre nationella standardiseringsorganisationerna. Genom att vara delaktig i standardiseringsarbetet kan man tillsammans med andra experter påverka utformningen av de mer detaljerade krav som kommer att kunna bli standard för branschen.

Det finns också vissa möjligheter att som myndighet, branschorganisation eller företag lämna synpunkter i samband med att EU-kommissionen utarbetar en så kallad begäran om standard som sedan skickas till de europeiska standardiseringsorganisationerna. Då kan man kontakta Kommerskollegium som i Sverige har i uppgift att bereda underlag till Regeringskansliet inför omröstningar av sådana initiativ i EU:s standardiseringskommitté.

Anna-Sabelstrom-1_1.jpg

Vill du veta mer?

Vill du lämna synpunkter i samband med att EU-kommissionen utarbetar en så kallad begäran om standarder? Hör av er till mig!

Anna Sabelström

Telefon: 08-690 48 43

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas