Påverka EU:s frihandelsavtal med Storbritannien

Jobbar du för att förbättra klimatet, för arbetares rättigheter, för jämställdhet eller för något annat inom hållbarhetsområdet? I så fall kan det vara bra att känna till hur du kan påverka efterlevnaden av frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien.

Vilka hållbarhetsaspekter finns i frihandelsavtalet?

EU och Storbritannien har lovat varandra att inte sänka sina, tidigare gemensamma, skyddsnivåer på ett sätt som påverkar handeln eller investeringar mellan parterna. Det gäller för alla hållbarhetsområden. Parterna får alltså inte försämra de befintliga villkoren och om någon part gör det riskerar den sanktioner.

Om EU eller Storbritannien på ett otillåtet sätt försämrar handelsförhållandena genom exempelvis subventioner så har den andra parten rätt att införa tillfälliga skyddsmekanismer. Det kan till exempel handla om att införa tullar på vissa varor.

Även om både EU och Storbritannien har rätt att fritt ändra i sin lagstiftning finns alltså risk för motåtgärder om förändringarna påverkar handeln eller investeringar. Det gäller till exempel om en part tar bort en viss miljöreglering men också om en part på ett systematiskt sätt ändrar i sin lagstiftning som sammantaget snedvrider marknaden.

Hur berör det mig som jobbar för en civilsamhällesorganisation?

Representanter för civilsamhället har en viktig roll i implementeringen av och utvecklingen av frihandelsavtalet med Storbritannien. För dig som företräder ett intresse är det viktigt att ta reda på vad parterna har förbundit sig till i avtalet så att du kan hålla koll på att de håller vad de lovat. Du kanske också anser att något saknas i avtalet. Det är också en synpunkt som är viktigt att föra fram i samband med att avtalet nu är under utveckling.

Var finns hållbarhetsfrågorna i avtalet?

Hållbarhetsfrågor finns i tre kapitel under rubriken Level Playing Field, LPF. Frågorna som regleras av LPF-bestämmelserna finns i kapitel 6, Arbete och sociala standarder och i kapitel 7, Miljö och klimat. Hållbarhetsfrågor finns också i kapitel 8, Andra instrument för handel och hållbar utveckling. Det åttonde kapitlet har ett liknande upplägg som EU:s övriga moderna frihandelsavtal. Men hållbarhetsdelarna i frihandelsavtalet med Storbritannien är alltså mer utvecklade än i andra frihandelsavtal.

The EU-UK Trade and Cooperative Agreement på EU-kommissionens webbplats

Hur ska avtalet vidareutvecklas?

Det kommer framförallt att ske i så kallade förvaltningskommittéer och i tekniska arbetsgrupper. I kommittéerna och i arbetsgrupperna sitter representanter från Storbritannien och från EU. Tanken är att parterna här ska diskutera hur frihandelsavtalet fungerar i praktiken och också möjligheterna att vidareutveckla och fördjupa samarbetet. Enskilda EU-medlemsländer har också rätt att sitta med i mötena som observatörer. Hållbarhetsfrågorna kommer främst att hanteras i LPF-kommittén.

Hur kan min organisation påverka?

Företrädare för civilsamhället kan framförallt framföra sina synpunkter genom det rådgivande organet Domestic Advisory Group. Där finns 30 medlemmar som består av representanter från intresseorganisationer, fack, arbetsgivarorganisationer och företagsorganisationer. Det rådgivande organet ska diskutera hur avtalet används utifrån ett hållbarhetsperspektiv och ge rekommendationer till EU och Storbritannien. Mötena äger rum minst två gånger per år, men det kan även bli oftare om behov uppstår.

Din organisation kan också lämna in synpunkter direkt till EU-kommissionen via det digitala verktyget Single entry point

Detta kan du göra för att följa och påverka utvecklingen av frihandelsavtalet:

  • Ta reda på om din paraplyorganisation är representerade i Domestic Advisory Group och för fram din åsikt via dem.
  • Delta på de årliga civilsamhällesforumen som är öppet för alla.
  • Rapportera direkt till EU-kommissionens Single Entry Point
  • Anmäl ditt intresse och var med på Kommerskollegiums referensgruppsmöten som kommer att hållas cirka två gånger per år med fokus på frihandelsavtalet med Storbritannien.

På vår handelsingång för företag kan du läsa om reglerna för handeln efter brexit: Frihandelsavtalet mellan EU-Storbritannien