Påverka tekniska föreskrifter

Företag kan hålla koll på vilka nya förslag till varuregler som är på gång inom och utanför EU. Det finns också möjlighet att påverka förslagen.

Anmälningsprocedurerna för tekniska föreskrifter ser olika ut inom och utanför Europa.

Anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter inom Europa 

Innan EU-länderna samt Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein antar nya eller ändrar befintliga regler om varor och e-tjänster, ska de anmäla det till EU-kommissionen. Med varuregler avses bland annat regler om hur en vara ska utformas, märkas eller provas för att få säljas eller användas. Regler för e-tjänster är bestämmelser som reglerar företag som tillhandahåller digitala tjänster, till exempel strömmad digital-tv.

Syftet med anmälningsproceduren inom EU är att undvika nya omotiverade handelshinder. De anmälda regelförslagen publiceras därför av EU-kommissionen in en offentlig databas som heter Tris. På så vis kan företag, branschorganisationer och privatpersoner få information om nya förslag till nya regelnationella tekniska föreskrifter. Under en period om tre månader finns det en möjlighet att yttra sig över förslaget. 

Anmälningsproceduren för tekniska regler inom WTO

Världshandelsorganisationen (WTO) har en egen anmälningsprocedur som i stort liknar den inom Europa. Enligt WTO:s avtal om tekniska handelshinder (TBT-avtalet) ska organisationens 164 medlemsländer anmäla nya varuregler som kan ha en väsentlig inverkan på andra medlemmars handel och som avviker från internationella standarder. Det kan till exempel handla om märkningskrav och regler om produkters utformning. Precis som inom Europa ska anmälan göras när regeln är på förslagsstadiet så att andra medlemsländer får möjlighet att lämna kommentarer på förslagen. 

Alla förslag som anmäls publiceras i WTO:s offentliga databas ePing. I databasen är det möjligt att söka efter förslag och prenumerera på nya anmälningar inom en särskild varusektor eller från ett särskilt land. Gå till ePing.

Om du har synpunkter på andra länders regler

Kommerskollegium försöker påverka utformningen av anmälda förslag från andra länder så att inte otillåtna handelshinder uppstår. Du är välkommen att vända dig till oss med synpunkter på andra länders regelförslag. Det kan till exempel vara om dessa förslag medför extrakostnader för ditt företag eller hindrar handeln med varor eller e-tjänster. Vi samlar in synpunkter på anmälda regler från företag, myndigheter och branschorganisationer.

När det gäller det europeiska förfarandet sammanställer vi synpunkterna och lämnar förslag till regeringen på hur Sverige bör reagera. Regeringen avgör sedan vilka synpunkter som Sverige förmedlar vidare.

Du kan också själv skicka in dina synpunkter på regelförslaget till EU-kommissionen genom Tris-databasen. Tänk då på att din kommentar blir synlig för alla.

När det gäller andra WTO-medlemmars förslag i databasen ePing är det inte Sverige, utan EU-kommissionen, som samordnar och tar fram kommentarer. Du kan dock vända dig till oss så vidarebefordrar vi dina synpunkter till EU-kommissionen.

Databaserna och annan relaterad information

Katarina Paul-1-1.jpg

Vill du lämna en synpunkt på ett förslag till ny teknisk regel?

Anser du att ett förslag till teknisk regel strider mot den fria rörligheten? Vill du att Kommerskollegium tittar närmare förslaget? Kontakta mig så hjälper jag till.

Katarina Paul

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas