Frihandel

Med frihandel menar man handel som inte hindras av tullar, importkvoter eller andra åtgärder som försvårar import och export mellan länder. EU:s inre marknad är till exempel ett stort frihandelsområde.

Det finns inte en exakt definition av frihandel, men tanken är att företag och privatpersoner ska kunna köpa och sälja varor och tjänster över gränserna utan att möta hinder på grund av geografiskt ursprung. Likabehandling är centralt för frihandelsbegreppet. Men det betyder inte att frihandel är handel utan regler. Många åtgärder som påverkar handeln är berättigade, till exempel för att skydda miljön eller medborgarnas hälsa.

Frihandelsavtal

Frihandelsavtal sluts mellan länder för att handeln länderna emellan underlättas. Det handlar bland annat om att minska eller ta bort tullar mellan parterna i frihandelsområdet.

Förutom tullar omfattar frihandelsavtal även frågor som tjänster, investeringar och offentlig upphandling. Dessutom innehåller de moderna frihandelsavtalen också regler för hur avtalet ska bidra till en hållbar utveckling i de inblandade länderna. De kan till exempel reglera miljöfrågor, hälsoaspekter, arbetsvillkor.

Hållbarhetskapitel i frihandelsavtal

Fördelar och nackdelar med frihandelsavtal

Det går att förhandla fram handelsavtal inom WTO. Det är dock en tidskrävande process och därför sluter många länder egna frihandelsavtal. Det går alltså fortare att förhandla fram frihandelsavtal än handelsavtal inom WTO eftersom färre parter ska komma överens om villkoren. Avtalen bidrar också generellt till ytterligare öppningar i världshandeln.

Nackdelen är att de många olika avtalen gör handelsreglerna svåröverskådliga för de företag som gör internationella affärer. Dessutom kan små länder, inte minst utvecklingsländer, hamna utanför avtalen eftersom de kan vara mindre intressanta som avtalspartners.

Hur frihandelsavtalen används

EU:s frihandelsavtal används i huvudsak av företag. Såväl företag som konsumenter gynnas i slutändan ungefär lika mycket av sänkta tullar och färre handelshinder. Samtidigt vittnar en del företag om att de har svårt att utnyttja förmånerna i frihandelsavtalen. Det handlar då ofta om att reglerna för att bevisa produkters ursprung, som krävs för sänkta tullar, är komplicerade.

EU:s frihandelsavtal

Eftersom Sverige är ett av EU:s medlemsländer sluter Sverige inte några egna frihandelsavtal. Det är EU som förhandlar fram frihandelsavtal för alla medlemsländers räkning. EU har frihandelsavtal med bland annat Japan, Kanada, Moldavien, Sydkorea och Vietnam.

EU:s handelsavtal