Vad är en standard?

Standarder bidrar till att varor och tjänster går att lita på och uppfyller de krav som ställs på dem. Standarder gör också att olika regler, krav eller specifikationer på tjänster och varor (tekniska regler) kan minimeras. Här beskriver vi vad standarder är och vad de är till för.

En standard beskrivs ofta som en gemensam lösning på ett problem och innehåller specifikationer för varor, processer eller tjänster som i regel är frivilliga för företag att använda.

Standarder bidrar bland annat till att cykelhjälmar är säkra att använda eller att mobiltelefoner ska gå att ladda överallt, oavsett var de tillverkas och säljs. Standarder finns inte bara för produkters egenskaper eller tekniska krav, utan finns också för bland annat tjänster och processer.

EU:s arbete med standarder

EU har utvecklat ett system där standarder används som komplement till den harmoniserade EU-lagstiftningen för att undvika alltför detaljerad teknisk lagstiftning inom EU. Företag kan, om de vill, använda sig av harmoniserade europeiska standarder för att visa att de uppfyller EU-lagstiftningens grundläggande krav. Standarder är oftast frivilliga att använda. Det är alltså möjligt för företag att visa att en produkt lever upp till kraven på andra sätt.

EU-kommissionen ser standarder som en nyckel för att klara klimat- och den digitala omställningen (standardiseringsstrategin 2022). Standarder ses alltså som ett viktigt verktyg för att EU ska kunna nå sina mål och ambitioner.

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegium arbetar med att förebygga och avveckla omotiverade tekniska handelshinder och med att göra det möjligt för svenska intressenter att påverka när harmoniserade europeiska standarder tas fram.

Kommerskollegium bevakar EU:s standardiseringspolitik, framför allt i EU:s standardiseringskommitté. Vi arbetar även med standardiseringsfrågor genom att följa och delta i internationellt regulativt samarbete, till exempel inom Unece och OECD.

Några exempel på vad vi gör:

  • Tar fram underlag och föreslår svensk position inför medlemsländernas omröstning av nya förslag till EU:s uppdrag till de europeiska standardiseringsorganen att arbeta fram harmoniserade europeiska standarder.
  • Utbyter information och samarbetar med andra EU-länder och EU-kommissionen vad gäller regelverk och praxis om standardisering.
  • Verkar för användning av internationella standarder hos våra samarbetspartners i utvecklingsländer för att förebygga och få bort omotiverade tekniska handelshinder.
  • Samordnar projekt för att främja utvecklingsländernas utveckling av sin nationella kvalitetsinfrastruktur och deltagande i internationell standardisering.
  • Lyfter och integrerar principer om hållbar handel och hållbarhet i frågor som gäller standarder och standardiseringspolitik.

Mer information om hur man kan påverka standarder

Påverka framtidens standarder

Skillnaden mellan tekniska föreskrifter och olika standarder

Tekniska föreskrifter: Regler, krav eller specifikationer på varor eller e-tjänster (definitioner finns i EU-direktiv 2015/1535).

Standarder: Ett dokument som innehåller regler, riktlinjer eller egenskaper för produkter eller relaterade processer och produktion. Formella standarder utarbetas av standardiseringsorgan enligt överenskomna internationella principer inom Världshandelsorganisationen WTO. Standarder förekommer på nationell, regional och internationell nivå.

Europeisk standard: Standard som har utarbetats av ett eller flera av de europeiska standardiseringsorganen (Cen, Cenelec och Etsi).

Harmoniserad europeisk standard: Standard som genom att vara refererad till i Europeiska unionens officiella tidning, EUT kan användas för att visa att produkten uppfyller de grundläggande krav som ställs i den EU-lagstiftning som standarden hänger ihop med.

Privata standarder eller branschstandarder: Kan utarbetas i olika forum, till exempel av flera branscher. Syftar till att visa att varan eller tjänsten uppfyller vissa kriterier. De här standarderna kan, men behöver inte, utarbetas i enlighet med WTO:s principer för standardisering.