Möjligt att påverka förhandlingar om frihandelsavtal

Kommerskollegium tar fram underlag till regeringen inför kommande förhandlingar om EU:s frihandelsavtal. Anna Sabelström, expert på frihandelsavtal, berättar om arbetet där Kommerskollegium samordnar synpunkter från företag, organisationer och andra myndigheter.

Hur kan man påverka förhandlingarna om frihandelsavtal?

– Kommerskollegium bjuder in intresseorganisationer och företag att lämna synpunkter inför förhandlingarna när ett frihandelsavtal är på gång. Vi får in synpunkter om bland annat tjänstehandel, offentlig upphandling, arbetsvillkor, djurskydd och miljö. Det här bidrar till vårt arbete med att analysera och identifiera svenska intressen i ett underlag som sedan skickas till regeringen.

Vad gör regeringen med de synpunkter som kommer in?

– Regeringen bestämmer vilka frågor som Sverige ska trycka på i diskussionerna i Bryssel inför förhandlingarna. Diskussionerna leder fram till att medlemsländerna tar ett beslut om mandat för EU-kommissionen att förhandla för deras räkning. Mandatet anger ramarna för vad EU ska uppnå med förhandlingarna.

– När förhandlingarna sedan sätts igång skickar regeringen en lista över svenska intressen till EU-kommissionen. Denna baseras bland annat på det underlag som Kommerskollegium har tagit fram där inkomna synpunkter redovisas.

När förhandlingarna väl är igång, hur kan man påverka då?

– EU-kommissionen vill verka för större öppenhet och möjlighet för intressenter i samhället att påverka även medan förhandlingarna pågår. EU bjuder till exempel in till informationsmöten och konsultationer i samband med förhandlingar.

– Kommissionen har dessutom skapat en så kallad rådgivningsgrupp för EU:s handelsavtal, som ska sammankallas under förhandlingarnas gång. Här finns ytterligare möjligheter för intressegrupper att genom europeiska organisationer vara med och påverka.

– EU-kommissionen offentliggör också nya förslag till förhandlingsmandat – en åtgärd som ska öka transparensen i förhandlingarna.