Analys: Perspectives on the Economic Effects of FDI and Investment Screening

Balansen mellan det ekonomiska och det säkerhetspolitiska perspektivet är viktig när man granskar utländska direktinvesteringar.

Patrik Tingvall Chefsekonom

patrik tingvall

Utländska direktinvesteringar bidrar till ökad produktivitet och stärkt konkurrenskraft i mottagarlandet. I den här analysen diskuteras hur man ska man balansera det säkerhetspolitiska och det ekonomiska perspektivet när man tar beslut om att godkänna eller hindra en utländsk investering.

Ni har utrett ekonomiska effekter av utländska direktinvesteringar, varför?

Sverige står i begrepp att införa en mekanism för att granska utländska direktinvesteringar. Det kan vara när ett utländskt företag vill köpa företag eller infrastruktur som är samhällskritiska för Sverige.

En statlig utredning föreslår hur det här ska gå till i betänkandet SOU 2022:33. Där är säkerhetsfrågan i fokus, men vi menar att det är viktigt att hitta en balans med det ekonomiska perspektivet eftersom utländska direktinvesteringar är av stor betydelse för svensk tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning.

Kommerskollegium föreslås få en roll i en framtida investeringsgranskningsmekanism, varför då?

Det är för att säkerställa just balansen mellan säkerhetsperspektivet och det ekonomiska perspektivet. Kommerskollegium föreslås bland annat vara den myndighet som värderar den samhällsekonomiska kostnaden för en investering som inte blir av.

Vilka är de viktigaste slutsatserna?

Utländska direktinvesteringar bidrar till ökad produktivitet och stärkt konkurrenskraft, visar forskningen. Men effekten av enskilda investeringar kan vara svår att identifiera, bland annat på grund av att nyttan av en investering sprids till andra delar av ekonomin utan att vara kopplad till betalningsströmmar. Dessa så kallade spillover-effekter är en viktig förklaring till varför det kan vara så gynnsamt att ta emot utländska investeringar.

Den framtida svenska granskningen av utländska investeringar kommer att göras utifrån i vilken sektor de sker. Eftersom kunskapen om de ekonomiska effekterna av utländska direktinvesteringar i olika sektorer är begränsad anser vi att det behövs ytterligare kartläggning av vilken typ av investeringar som man kan förmoda har störst ekonomiskt värde. På så sätt får staten vägledning i hur granskningen bäst ska balansera olika intressen.

Vi anser också att det är viktigt att begränsa antalet sektorer där staten granskar utländska direktinvesteringar. Det ökar förutsägbarheten, vilket är något investerare värderar högt.

Vilka utmaningar stötte ni på i analysarbetet?

Balansen mellan det säkerhetspolitiska och det ekonomiska perspektivet är idag inte särskilt väl utrett. Vad som attraherar investeringar är väl utforskat, men vilka effekter en investeringsmekanism får på mängden och kvaliteten av utländska direktinvesteringar är än så länge förhållandevis outforskat.

Analysen har därför utgått från existerande forskning om vad som attraherar investeringar. Denna kunskap har sedan applicerats på en tänkt investeringsgranskning för att på så sätt bidra till en nyanserad bild av effekterna av utländska direktinvesteringar.

Vad vill ni att analysen ska åstadkomma?

Vi pekar på det svåra i att räkna på effekter av uteblivna investeringar, men att viss vägledning ändå är möjlig. Att göra en sådan analys är dessutom viktigt för att kunna väga olika samhällsintressen mot varandra. Vi hoppas att vår analys ger beslutsfattare verktyg för att fatta mer informerade beslut.