Ansök om nya tullbefrielser och tullkvoter för insatsvaror

tullbefrielser-sa-gor-man_webben.jpg

Kontrollera om din vara kan komma ifråga

Du som vill ansöka om nya tullbefrielser och tullkvoter (tullsuspension) för en vara ska först försäkra dig om att

  • varan är en insatsvara till industrin inom EU och Turkiet
  • det inte finns någon tillverkning inom EU (eller Turkiet) av identiska eller likvärdiga produkter, eller inte tillräckliga mängder av dessa
  • den tull som skulle ha tagits ut beräknas uppgå till minst 15 000 euro per år
  • varorna inte omfattas av ett ensamrättsavtal.

Ansökan är kostnadsfri

Till blanketten ska du bifoga tekniska produktblad, specifikationer, broschyrer m.m. som tydligt visar varans beskaffenhet. Du ska även skriva under och bifoga en försäkran om att de importerade varorna inte omfattas av ett ensamrättsavtal. För detta finns också en särskild blankett (se länk i boxen).

Ansökan skickar du med e-post till registrator@kommerskollegium.se eller till Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.

Blanketter och anvisningar

För tullkvoter för fiskeriprodukter, kontakta Jordbruksverket.

Nästa ansökningstillfälle

Sista ansökningsdag är den 31 januari 2024 för tullbefrielser och tullkvoter som ska börja gälla den 1 januari 2025.

Hur lång tid tar det att behandla en ansökan?

Inkomna ansökningar diskuteras i Europeiska kommissionens arbetsgrupp för tullfrågor av ekonomisk natur. Europeiska unionens råd fattar därefter beslut baserat på kommissionens förslag. Hela processen tar knappt ett år. Nya tullbefrielser och tullkvoter träder ikraft 1 januari respektive 1 juli varje år. Tullbefrielser är vanligen giltiga i fem år och tullkvoter ett år. Åtgärder ses dock regelbundet över vilket innebär att de kan upphävas under giltighetstiden eller förlängas.

Invändningar mot tullbefrielser och tullkvoter

Visar det sig att ett företag ansöker om tullbefrielse eller tullkvot för samma, liknande eller en ersättningsvara som ditt företag tillverkar, har du rätt att invända mot ansökan. Naturligtvis gäller även det omvända, att andra företag kan invända mot din ansökan. I samband med varje ansökningsperiod publicerar Kommerskollegium en lista över inkomna ansökningar. Om du anser att du tillverkar någon av dessa varor och att den aktuella tullbefrielsen kan påverka dig som tillverkare, är du välkommen att kontakta Kommerskollegium.

Vid en invändning kontrollerar Kommerskollegium om invändningen uppfyller föreskrivna villkor och överlämnar den sedan till Europeiska kommissionen. Det ansökande företaget ska därefter ta kontakt med det invändande företaget för att närmare undersöka grunden för invändningen. Kvarstår invändningen innebär det normalt att ansökan om tullbefrielsen eller tullkvoten avslås.

Kontakta Kommerskollegium om du vill invända mot en ansökan alternativt mot en gällande tullbefrielse eller tullkvot.

Har du frågor om tullsuspensioner?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Lisa McGuirk

Telefon: 08-690 48 55

Kontaktformulär