Vietnam–EU – förhandlingar om frihandelsavtal slutförda

2019 undertecknade EU och Vietnam ett frihandelsavtal och ett investeringsskyddsavtal.

Europaparlamentet godkände avtalet den 12 februari 2020. Avtalet kan provisoriskt träda i kraft när medlemsländerna i EU:s ministerråd och Vietnams parlament har godkänt det, vilket väntas ske innan sommaren 2020.

Investeringsskyddsavtalet ska även godkännas av parlamenten i medlemsstaterna vilket innebär att det kan ta flera år innan det kan träda i kraft.

Centrala delar i avtalet

Över 99 procent av EU:s och Vietnams tullar kommer att avvecklas enligt frihandelsavtalet. Några varor omfattas dock inte. För de varorna har EU och Vietnam kommit överens om en viss liberalisering genom att avveckla tullen för en del av handeln genom tullkvoter. Vietnam kommer att avveckla 65 procent av importtullarna för varor från EU redan då avtalet träder i kraft. Resterande tullar kommer att avvecklas inom en tioårsperiod. EU:s tullar kommer att avvecklas inom sju år.

Standarder, hälsoskyddsregler och typgodkännande

Vietnam har åtagit sig att öka användningen av internationella standarder i sina tekniska föreskrifter. När det gäller hälsoskyddsregler (SPS) har Vietnam godtagit vissa viktiga principer som regionalisering och erkännande av EU som en enhet. En särskild bilaga i avtalet behandlar motorfordon. Enligt denna ska Vietnam fem år efter ikraftträdandet erkänna EU:s typgodkännande för fordon. Vietnam kommer även att godkänna ursprungsmärkningen "Made in EU" för icke-jordbruksprodukter (läkemedel undantaget).

Tjänster

Vietnam förbättrar marknadstillträdet för EU-företag för olika typer av tjänstehandel, exempelvis affärstjänster, miljötjänster, post- och kurirtjänster, banktjänster, försäkringstjänster samt maritima tjänster. Vidare har Vietnam accepterat ett antal regleringar i vissa nyckelsektorer.

Investeringar

I frihandelsavtalet har Vietnam även åtagit sig att tillåta investeringar i tillverkning i en rad olika sektorer. Frågan om investeringsskydd regleras i det separata investeringsskyddsavtalet mellan EU och Vietnam, (IPA).

Offentlig upphandling

Frihandelsavtalet innehåller åtaganden som går i linje med WTO:s avtal för offentlig upphandling (GPA). Det finns också åtaganden som gäller statliga företag och subventioner samt immaterialrätt.

Hållbarhetsfrågorna i avtalet

Frihandelsavtalet innehåller ett omfattande kapitel om hållbar utveckling. I avtalet åtar sig Vietnam att följa Parisavtalet och ILO-konventioner om arbetstagares rättigheter.

Redan under förhandlingarna inledde parterna ett omfattande samarbete för att underlätta Vietnams ratificering av de kvarstående ILO-konventioner som omfattas av hållbarhetskapitlen. Detta medförde att Vietnam i juni 2019 ratificerade ILO:s konvention (nr 98) angående tillämpningen av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten.

Vietnam har åtagit sig att ratificera ILO:s konvention (nr 105) om avskaffande av tvångsarbete och ILO:s konvention (nr 87) om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten. EU och Vietnam har tillsammans tagit fram en plan för att genomföra processen.

Ambitionen är ett regionalt frihandelsavtal

Förhandlingar mellan EU och Association of Southeast Asian Nations (Asean), där Vietnam är ett av medlemsländerna, startade 2007. Tanken var då att EU och Asean som region skulle förhandla om ett frihandelsavtal. Efter att dessa förhandlingar kört fast 2009 beslutade sig EU för att istället starta bilaterala förhandlingar med de Aseanländer som var redo. Först ut var Singapore i början av 2010 och sedan följde Malaysia, Vietnam, Thailand och Filippinerna. Ambitionen på sikt är fortfarande att åstadkomma ett avtal mellan EU och Asean som region.

Relaterad information

Nesli-Almufti-1-1.jpg

Frågor om handelsavtalet?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Nesli Almufti

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär