Sveriges tjänstehandel med Storbritannien

Tjänstehandeln med Storbritannien har ökat stadigt under hela 2000-talet och står för en ovanligt stor andel av den totala handeln med landet. Här kan du följa utvecklingen.

Tjänsteexporten står nu för runt 40 procent av den totala svenska exporten till Storbritannien och tjänsteimporten för runt 55 procent av total import. Som jämförelse ligger Sveriges tjänstehandel med hela världen på omkring 30 procent på både export- och importsidan.

Andelen med Storbritannien är alltså betydligt högre och trots osäkerheter inför och efter brexit är Storbritannien fortfarande det näst viktigaste landet för både svensk tjänsteexport och tjänsteimport.

Tjänstehandeln med Storbritannien 

Diagrammet visar hur tjänstehandeln mellan Sverige och Storbritannien har utvecklats under åren, i miljarder kronor. 

Storbritanniens andel av Sveriges totala utrikeshandel

Diagrammen visar Storbritanniens andel av Sveriges utrikeshandel med tjänster. Den första bilden visar Storbritanniens andel av Sveriges totala tjänstehandel, den andra bilden visar Storbritanniens andel i förhållande till Sveriges tjänstehandel med de kvarvarande 27 EU-länderna. För att statistiken genomgående ska innehålla samma länder finns Storbritannien inte med i EU-statistiken bakåt i tiden. Detta trots att landet formellt lämnade EU först i februari 2020.

Immateriella rättigheter och Datatjänster

De tre största tjänstekategorierna år 2020 var Övriga affärstjänster, Nyttjande av immateriella rättigheter och Tele- data och informationstjänster. Dessa tre tjänstekategorier utgjorde cirka tre fjärdedelar av Sveriges totala tjänstehandel med Storbritannien.

I kategorin Övriga affärstjänster ingår Forsknings- och utvecklingsrelaterade-tjänster, Affärs-, och konsulttjänster samt Juridiska tjänster.

Rese- och transporttjänster är normalt sett stora tjänstekategorier i handeln mellan Storbritannien och Sverige, men de minskade kraftigt under hela 2020.