Sveriges handel med Storbritannien

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Från den 1 januari ändrades förutsättningarna för handeln men hur har det sett ut fram tills dess? Kommerskollegium har sammanställt de senaste siffrorna.

Handeln med Storbritannien och världen

Diagrammet visar hur varuhandeln mellan Sverige och Storbritannien har utvecklats under åren. Det visar också hur Sveriges totala varuhandel har utvecklats. I diagrammet jämförs alla värden med värdet för juni 2016. Ett värde på 110 betyder till exempel att handeln har ökat med 10 procent jämfört med 2016. Ett värde på 90 betyder att handeln är 10 procent lägre jämfört med 2016.

I juni 2016 röstade en majoritet av britterna för att lämna EU. Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU och vid årsskiftet slutar nuvarande gemensamma regler att gälla. Men vetskapen om att handelns förutsättningar snart kommer att ändras har inte gett märkbara effekter i statistiken. Diagrammet visar en kraftig nedgång under 2020, men det kan förklaras med coronakrisen.

Storbritanniens andel av Sveriges totala utrikeshandel

Diagrammen visar Storbritanniens andel av Sveriges utrikeshandel med varor. Den första bilden visar Storbritanniens andel av Sveriges totala handel, den andra bilden visar Storbritanniens andel i förhållande till Sveriges handel med övriga EU-länder.

Vägfordon vanligaste varugruppen

Runt 6000 svenska företag handlar med Storbritannien, enligt siffror från SCB. De företag som exporterar till EU för mindre än 4,5 miljoner kronor under de senaste tolv månaderna ingår inte i statistiken, inte heller de företag som importerar varor för mindre än 9 miljoner kronor. Den varugrupp som står för störst handelsvärde är fordon för vägar, följt av mineraloljor. Varugrupperna är konstruerade efter den internationella standarden SITC, Standard International Trade Classification.

Viktiga varugrupper i Sveriges import från Storbritannien 2019

 1. Fordon för vägar.
 2. Mineraloljor och produkter därav.
 3. Järn och stål.
 4. Andra icke elektriska maskiner och apparater.
 5. Tele-,radio-,TV-apparater, grammofoner, bandspelare och dylikt.
 6. Andra elektriska maskiner och apparater.
 7. Andra färdiga varor.
 8. Kraftalstrande maskiner.
 9. Medicinska och farmaceutiska produkter.
 10. Organiska kemiska föreningar.

Viktiga varugrupper i Sveriges export till Storbritannien 2019

 1. Fordon för vägar.
 2. Mineraloljor och produkter därav.
 3. Papper, papp och varor därav.
 4. Trävaror och kork.
 5. Andra icke elektriska maskiner och apparater.
 6. Medicinska och farmaceutiska produkter.
 7. Fisk,kräft- och blötdjur samt varor därav.
 8. Malm och skrot av metaller.
 9. Järn och stål.
 10. Andra elektriska maskiner och apparater.


Mer detaljerad statistik för dessa varor finns i Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad

Även i den senaste kvartalsrapporten finns mer detaljerad statistik och analys att hämta, bland annat den senaste statistiken för tjänstehandeln och för direktinvesteringar. På sida 6-14 beskrivs handelsrelationen med Storbritannien mer specifikt.