Efter brexit – handel som omfattas av regler för hälsoskydd

Efter den 1 januari 2021 står Storbritannien helt utanför EU och behandlas som ett så kallat tredje land. Det innebär att om du som företag eller privatperson efter detta datum importerar livsmedel, foder, levande djur eller djurprodukter, animaliska biprodukter, avelsmaterial, växter eller växtprodukter, trä eller trävaror från Storbritannien måste följa de regler som gäller för länder utanför EU.

Import från Storbritannien

Köper ditt företag animaliska och ekologiska livsmedel från Storbritannien?

Se över var kontrollorganet som utfärdat certifikatet är baserat. Efter övergångsperioden kan kontrollorgan i Storbritannien inte längre göra detta. Se artikel 45 i förordning (EU) 2018/848 för att kontrollera vad som krävs för att placera produkten på EU:s inre marknad.

Livsmedelsverkets webbplats
EU-kommissionens information om ekologiska produkter efter övergångsperioden 

Köper ditt företag, djur eller djurprodukter, avelsmaterial, foder, växtprodukter, potatis, hö och halm från Storbritannien?

För djur kan det krävas hälsointyg som skrivits under av en veterinär och för växter och växtprodukter kan det krävas sundhetscertifikat. För en del produkter med animaliskt innehåll är det krav på att det kommer från en godkänd anläggning som finns på EU:s lista. I vissa fall kan det vara krav på införseltillstånd från Jordbruksverket. Vissa produkter kan bli förbjudna att importera, till exempel potatis, hö och halm.

Produkterna kan också bli föremål för gränskontroll. Det gäller exempelvis levande djur, som efter övergångsperioden måste gå igenom en obligatorisk gränskontroll. Dessutom får de bara föras in via vissa utvalda platser i Sverige.

Du som vill ta in ett djur från Storbritannien måste i förväg kontakta den gränskontrollstation som djuret ska passera – detta för att få ett förhandsbesked.

Lista på utvalda gränskontroller och vilka produkter som kan föras in (EU-kommissionens webbplats)
Frågor och svar om brexit på Tullverkets webbplats
Brexit – Storbritanniens utträde ur EU på Jordbruksverkets webbplats
Hälsoskyddsregler på EU-kommissionens webbplats

Köper ditt företag utsäde (fröer, utsädespotatis eller annat växtförökningsmaterial) från Storbritannien?

Enligt EU:s regler måste utsäde vara producerat inom unionen för att få saluföras här. Sorten måste också finnas på EU:s eller en nationell sortlista vilket flera sorter från den brittiska sortlistan inte gör. Jordbruksverket arbetar för att lösa detta men vet inte hur lång tid det tar. Utsäde kan också kräva sundhetscertifikat för växter och växtprodukter. Vissa produkter kan bli förbjudna att importera, till exempel utsädespotatis. Dessutom kan produkterna bli föremål för gränskontroll.

Jordbruksverkets webbplats
EU-kommissionens webbplats

Köper ditt företag växter från Storbritannien?

Villkoren för handel med Storbritannien efter brexit är inte klara men det kan hända att det kommer att krävas sundhetscertifikat för växter och växtprodukter. Vissa produkter kan bli förbjudna att importera, till exempel potatis och citrusväxter. Dessutom kan produkterna bli föremål för gränskontroll.

Jordbruksverkets webbplats
EU-kommissionens webbplats

Köper ditt företag trä och träprodukter från Storbritannien?

Villkoren för handel med Storbritannien efter den 1 januari 2021 är inte klara men det kan hända att det kommer att krävas sundhetscertifikat för import av vissa trä och träprodukter därifrån efter brexit. Dessutom kan produkterna bli föremål för gränskontroll.

Jordbruksverkets webbplats
EU-kommissionens webbplats

Använder ditt företag träpallar eller annat träemballage för transport av varor från Storbritannien?

Om Storbritannien räknas som tredjeland så kommer det att krävas att träemballaget är behandlat och märkt enligt den internationella standarden ISPM 15.

Jordbruksverkets webbplats

Export till Storbritannien

Säljer ditt företag livsmedel till Storbritannien?

För export av många livsmedel till länder utanför EU, framförallt animaliska, krävs att Sverige som land är godkänt av importlandet för export dit. Ibland krävs även att den exporterande anläggningen är godkänd för export. Det är Livsmedelverket som arbetar med detta och öppnar marknader för export av svenska livsmedel. Villkoren för livsmedelshandel med Storbritannien efter den 1 januari 2021 är inte klara men det kan hända att det kommer att krävas godkännanden och särskilda hälsointyg för export dit efter brexit. Det är osäkert hur lång tid det kan ta. Dessutom kan produkterna bli föremål för gränskontroll vid ett avtalslöst brexit.

Livsmedelsverkets webbplats
EU-kommissionens webbplats

Säljer ditt företag foder, avelsmaterial eller växtprodukter såsom potatis eller utsäde till Storbritannien?

För export av vissa jordbruksprodukter till länder utanför EU, framförallt animaliska, krävs att Sverige som land är godkänt av importlandet för export dit. Ibland krävs även att den exporterande anläggningen är godkänd för export och det kan krävas hälsointyg underskrivna av veterinär eller sundhetscertifikat för växter och växtprodukter. Det är Jordbruksverket som arbetar med detta och öppnar marknader för export av svenska jordbruksprodukter. Villkoren för handel med jordbruksprodukter med Storbritannien efter den 1 januari 2021 är inte klara men det kan hända att det kommer att krävas godkännanden och särskilda intyg för export dit efter brexit. Det är osäkert hur lång tid det kan ta. Dessutom kan produkterna bli föremål för gränskontroll vid ett avtalslöst brexit.

Jordbruksverkets webbplats
EU-kommissionens webbplats

Säljer ditt företag genmodifierade organismer (GMO) till andra EU-länder?

Efter övergångsperioden kommer inte EU:s regler för genmodifierade organismer längre att gälla för Storbritannien. För att placera GMO på EU:s inre marknad behövs ett tillstånd som efter övergångsperioden bara kan utfärdas till företag eller en utsedd person inom EU. Efter övergångsperioden kommer tillstånd inte kunna utfärdas av brittiska myndigheter. Kontrollera därför även dina pågående ansökningsprocesser.

Om brexit och genmodifierade produkter hos EU-kommissionen

Säljer ditt företag trä och träprodukter till Storbritannien?

Villkoren för handel med Storbritannien efter brexit är inte klara men det kan hända att det kommer att krävas sundhetscertifikat för export av vissa trä och träprodukter dit efter brexit. Det är osäkert hur lång tid det kan ta. Dessutom kan produkterna bli föremål för gränskontroll.

Jordbruksverkets webbplats
EU-kommissionens webbplats

Använder ditt företag träpallar eller annat träemballage för transport av varor till Storbritannien?

Villkoren för träemballage i handel med Storbritannien efter den 1 januari 2021 är inte klara men det kan hända att det kommer att krävas att träemballaget är behandlat och märkt enligt den internationella standarden ISPM 15 efter brexit.

Jordbruksverkets webbplats